Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2011, 429Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 september 2011 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdelen A, D en E, III, V, VI, onderdelen A, B, C, G, H en I, VII en VIII van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395) voor de werkvelden werken met asbest, druk-apparatuur, explosieveilig materiaal, liften, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 2011, Directie Gezond en Veilig Werken, nr. G&VW/GW/2011/15075;

Gelet op artikel X van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel I, onderdelen A, D en E, van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395) treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 voor het werkveld werken met asbest, bedoeld in de artikelen 4.54a, vierde lid, en 4.54d, eerste, vijfde en zevende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

  • 2. De artikelen III, V, VI, onderdelen A, B, C, G, H en I, VII en VIII van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395) treden in werking met ingang van 1 januari 2012 voor alle onder het betreffende Warenwetbesluit vallende werkvelden.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 september 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Uitgegeven de zesde oktober 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdelen A, D en E, III, V, VI, onderdelen A, B, C, G, H en I, VII en VIII van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395) voor de werkvelden werken met asbest (de artikelen 4.54a, vierde lid, en 4.54d, eerste, vijfde en zevende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit), drukapparatuur, explosie-veilig materiaal, liften, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor deze werkvelden zijn de benodigde uitvoeringsvoorschriften (schema’s voor aanwijzing en toezicht en, voor zover van toepassing, certificatieschema’s) vastgesteld.

Voor hogergenoemde werkvelden is de datum van inwerkingtreding van het geactualiseerde stelsel van certificatie in zijn algemeenheid bepaald op 1 januari 2012. Met het werkveld asbest is, gezien het specifieke karakter van het werkterrein en de in het geding zijnde organisatorische en financiële belangen van betrokken partijen, voor de nieuwe certificatieschema’s besloten tot een iets langere overgangsperiode; de datum van inwerkingtreding daarvan is 1 februari 2012. Dit laatste wordt geregeld in de ministeriële regeling, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en diverse Warenwetregelingen in verband met de gefaseerde invoering van het herziene stelsel van certificatie.

Vanaf 1 januari 2012 gelden voor alle in het besluit genoemde werkvelden, waaronder asbest, dus de nieuwe juridische kaders (Arbeidsomstandighedenbesluit, diverse Warenwetbesluiten en de daarop gebaseerde ministeriële regelingen), de schema’s voor aanwijzing en toezicht en, voor zover van toepassing, de nieuwe certificatieschema’s; maar tot 1 februari 2012 blijven voor het werkveld asbest de bestaande certificatieschema’s nog van kracht.

Wat betreft het overgangsrecht zij verder verwezen naar de nota van toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom