Besluit van 16 augustus 2011 tot wijziging van het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2011, directie Wetgeving, nr. 5701690/11/6, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel 22 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2011, nr. W03.11.0253/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 11 augustus 2011, nr. 5704825/11/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 2, eerste lid, van het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «€ 5.000.000 per gebeurtenis» vervangen door: € 5.600.000 per gebeurtenis.

2. In onderdeel b wordt «€ 1.000.000 per gebeurtenis» vervangen door: € 1.120.000 per gebeurtenis.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, dan treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 16 augustus 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de zesentwintigste augustus 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit, dat ik mede namens de Minister van Financiën voordraag, voorziet in aanpassing van bedragen in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Het betreft aanpassing van bedragen die als minimale dekking vereist zijn volgens artikel 9 lid 1 van de Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid PB L 263/19 («de richtlijn»). Deze richtlijn betreft een codificatie van eerdere richtlijnen op het gebied van de verzekering van aansprakelijkheid van motorrijtuigen (overwegingen 1 en 2 van de richtlijn). Nederland heeft de bepaling van artikel 9 lid 1 omgezet in artikel 2 lid 1 van het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

In artikel 9 lid 2 van de richtlijn is beschreven dat elke vijf jaar na 11 juni 2005 deze bedragen worden herzien op basis van de Europese indexcijfer van de consumentenprijzen (EICP) zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie van 20 november 1996 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen: indiening en verspreiding van subindexcijfers van het GICP (PB L 296). Deze aanpassing in de richtlijn vindt van rechtswege plaats. De Commissie maakt de aanpassing bekend in het publicatieblad. Dit is op 9 december 2010 gebeurd (Pb C 332/1). De bedragen van artikel 9 lid 1 van de richtlijn zijn volgens deze publicatie in 2010 achtereenvolgens verhoogd van € 1.000.000 tot € 1.120.000, van € 5.000.000 tot € 5.600.000 (beide bedragen bij schade aan personen) en van € 1.000.000 tot € 1.120.000 (bij schade aan zaken). Omdat de richtlijn bij schade aan personen aan lidstaten een keuze laat tussen welk minimaal verzekerd bedrag wordt opgenomen (per incident of per slachtoffer), hoeven slechts twee bedragen te worden aangepast. Concreet betekent dit dat in onderdeel a het minimaal verzekerde schadebedrag van € 5.000.000 naar € 5.600.000 gaat en in onderdeel b het bedrag van € 1.000.000 naar € 1.120.000 wordt verhoogd.

In het verband van het European Insurance and Occupational Pensions Committee («EIOPC») zijn lidstaten op 30 juni 2010 overeengekomen om elke vijf jaar telkens in de herfst de wijzigingen vast te stellen en door te voeren.1 De bedragen dienen door de lidstaten voor het einde van het jaar volgend op de datum van herziening te zijn omgezet. De aanpassingen in artikel 2 lid 1 van het besluit strekken tot implementatie van deze nieuwe bedragen. De bedragen die in artikelen 2a en 3, die zien op de verzekering van aansprakelijkheid van busvervoer en motorrijtuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, worden niet geïndexeerd. Deze vallen buiten de richtlijn, zodat er geen verplichting bestaat tot aanpassing. Verder is niet gebleken dat deze minimale bedragen op dit moment aangepast moeten worden.

Om de verzekeraars voldoende tijd te geven de bestaande polissen aan te passen, is besloten de wijziging per 1 januari 2012 in te laten gaan.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Zie verslag vergadering van de EIOPC van 30 juni 2010 met kenmerk markt.h.2(2010)878335

October 2010. Zie voor het richtsnoer document nummer: markt.h.2(2010)90319 FS/050.080.100/0009.

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven