Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2011, 388Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 8 augustus 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 januari 2011, houdende wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (Stb. 95)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 6 juli 2011, nr. WJZ/270258 (6279), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XI, van de Wet van 27 januari 2011, houdende wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (Stb. 2011, 95);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 27 januari 2011, houdende wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (Stb. 2011, 95) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2011.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 augustus 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de zesentwintigste augustus 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Voor de inwerkingtreding van de Wet fusietoets in het onderwijs (Stb. 2011, 95) wordt afgeweken van de Vaste Verander Momenten: de wet treedt op 1 oktober 2011 in werking. Zo wordt scholen en onderwijsinstellingen uit alle onderwijssectoren de gelegenheid geboden zich voor te bereiden op het aanvragen van goedkeuring van de Minister om te mogen fuseren.

Vanaf 1 oktober 2011 is voor alle bestuurlijke en institutionele fusies in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs goedkeuring van de Minister noodzakelijk.

Goedkeuring kan worden verkregen door het doen van een aanvraag bij de Minister. Aanvragen die voor de datum van inwerkingtreding van de Wet door de Minister worden ontvangen worden nog niet in behandeling genomen. De behandeling start formeel per 1 oktober 2011, vanaf dan gaat ook de wettelijke behandeltermijn van 13 weken van start.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart