Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2011, 373Wet

Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer (verbeterde aansluiting van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de kaderrichtlijn water)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de tekst van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht beter te doen aansluiten op de tekst van de kaderrichtlijn water;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

[Vervallen]

Aa

In artikel 4.9, derde lid, onder a, wordt «grenswaarden en richtwaarden» vervangen door: milieukwaliteitseisen.

Ab

Artikel 5.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «voor zover deze voor de vaststelling van de milieukwaliteitseis van belang zijn» ingevoegd: en dit niet strijdig is met een op die milieukwaliteitseis betrekking hebbende EU-richtlijn of EU-verordening.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij een maatregel als bedoeld in het eerste lid, wordt ten aanzien van een daarbij gestelde milieukwaliteitseis bepaald of deze wordt aangemerkt als grenswaarde, richtwaarde dan wel andere ter uitvoering van een daarbij genoemde EU-richtlijn of EU-verordening gestelde milieukwaliteitseis, met dien verstande dat:

  • a. een grenswaarde de kwaliteit aangeeft die op het in de maatregel aangegeven tijdstip ten minste moet zijn bereikt, en die, waar zij aanwezig is, ten minste moet worden in stand gehouden;

  • b. een richtwaarde de kwaliteit aangeeft die op het in de maatregel aangegeven tijdstip zoveel mogelijk moet zijn bereikt, en die, waar zij aanwezig is, zoveel mogelijk moet worden in stand gehouden;

  • c. een ter uitvoering van een EU-richtlijn of EU-verordening gestelde milieukwaliteitseis de overeenkomstig die richtlijn of verordening te bereiken kwaliteit aangeeft, met inbegrip van een met betrekking tot die eis van toepassing zijnde afwijkingsmogelijkheid.

Ac

Artikel 5.2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van het eerste lid komt te luiden:

Bij een maatregel als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, worden de bevoegdheden aangewezen bij de uitoefening waarvan:

 • a. de bij de maatregel gestelde grenswaarden in acht moeten worden genomen,

 • b. met de bij de maatregel gestelde richtwaarden rekening moet worden gehouden, of

 • c. de bij die maatregel ter uitvoering van een EU-richtlijn of EU-verordening gestelde milieukwaliteitseisen worden betrokken, op de bij die maatregel bepaalde wijze.

2. De tweede volzin begint op een nieuwe regel.

Ad

Artikel 5.2b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «de eisen en streeftermijnen van artikel 4, eerste en tweede lid, van de kaderrichtlijn water» vervangen door: de ter uitvoering van artikel 4, eerste en tweede lid, van die richtlijn gestelde milieukwaliteitseisen en termijnen.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. In:

  • a. het nationale waterplan, bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de Waterwet,

  • b. een regionaal waterplan als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de Waterwet,

  • c. een beheerplan als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, van de Waterwet, worden de maatregelen opgenomen of uiteengezet ter voorkoming van achteruitgang van de toestand van alle oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen die in verband met de uitvoering van de verplichtingen van de kaderrichtlijn water zijn aangewezen, behoudens voor zover overeenkomstig artikel 4, zesde, zevende en achtste lid, van die richtlijn bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, is bepaald dat achteruitgang van een toestand is toegelaten.

3. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van het vierde lid.

Ae

In artikel 5.3, derde lid, wordt «oppervlaktewateren» vervangen door «oppervlaktewaterlichamen», «grondwatervoorkomens» door «grondwaterlichamen» en «richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie» door: EU-richtlijn of EU-verordening.

B

In artikel 21.6, vierde lid, wordt na «5.1, eerste lid,» ingevoegd: 5.2b, vijfde lid,.

ARTIKEL IA

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.14, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c, aanhef, vervalt «en».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. en betrekt het bevoegd gezag bij die beslissing de bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer ter uitvoering van een EU-richtlijn of EU-verordening gestelde milieukwaliteitseisen op de bij die maatregel aangegeven wijze, voor zover de verplichting daartoe krachtens of overeenkomstig artikel 5.2 van de Wet milieubeheer is vastgelegd in die maatregel.

B

Artikel 2.26 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zuiveringstechnisch werk» vervangen door: zuiveringtechnisch werk, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet,.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «zuiveringstechnisch werk» vervangen door: zuiveringtechnisch werk, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet,.

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater» vervangen door: bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer ter uitvoering van een EU-richtlijn of een EU-verordening gestelde milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewaterlichamen.

C

Artikel 5.20, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «zuiveringstechnisch werk» vervangen door: zuiveringtechnisch werk, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet.

2. Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

a. «krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater» wordt vervangen door: bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer ter uitvoering van een EU-richtlijn of EU-verordening gestelde milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewaterlichamen.

b. «zuiveringstechnisch werk» wordt vervangen door «zuiveringtechnisch werk, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet,» en «oppervlaktewater» wordt vervangen door: oppervlaktewaterlichaam.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 juli 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Uitgegeven de zesentwintigste juli 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 427