Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de wet een regeling op te nemen op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming in de kosten van interlandelijke adoptie kan worden verleend;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, vervalt de derde volzin.

B

Na artikel 9 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 3A TEGEMOETKOMING KOSTEN

Artikel 9a
  • 1. Onze Minister verleent adoptiefouders op hun verzoek een tegemoetkoming in de kosten die zij gemaakt hebben in verband met de interlandelijke adoptie van een kind indien:

    • a. het verzoek is ingediend binnen drie jaren nadat het kind door de adoptiefouders is geadopteerd;

    • b. het kind de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen of, indien geen van de adoptiefouders de Nederlandse nationaliteit heeft, het kind de nationaliteit van ten minste één van de adoptiefouders heeft verkregen;

    • c. de adoptie in overeenstemming met deze wet is afgerond.

  • 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de aanvraag van de tegemoetkoming.

Artikel 9b
  • 1. De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten van interlandelijke adoptie als bedoeld in artikel 9a bedraagt € 3 700.

  • 2. Bij ministeriële regeling wordt het bedrag, genoemd in het eerste lid, jaarlijks met ingang van 1 januari opnieuw vastgesteld aan de hand van de consumentenprijsindex.

Artikel 9c

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op kinderen die tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 zijn geadopteerd.

ARTIKEL II

Voor adoptiefouders die op of na 1 januari 2009 doch voor inwerkingtreding van deze wet via interlandelijke adoptie een kind hebben geadopteerd, vangt in afwijking van artikel 9a, eerste lid onder a, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, de in dat artikel genoemde de termijn van drie jaar aan op het moment van inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 juli 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de eenentwintigste juli 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 446

Naar boven