Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2011, 34Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 3 februari 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2011, nr. 270325 (1617), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 16.1, eerste lid, van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Inwerkingtreding onderdelen ABES met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011

Van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2011 in Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

 • a. artikel 10.12, de onderdelen: artikel 1.1.1, artikel 1.4.1, artikel 1.4.2, artikel 2.1.1, de artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.3, artikel 2.2.5, artikel 9.1, artikel 9.2, artikel 11.1, artikel 11.1a en artikel 11.6a;

 • b. artikel 10.13, de onderdelen: artikel 1, artikel 37, artikel 38, de artikelen 66 tot en met 68, artikel 72, artikel 97, met uitzondering van het derde lid, onderdeel b, artikel 98, artikel 103, artikel 104, artikel 105, tweede lid, de artikelen 106 tot en met 108, artikel 110, artikel 111, artikel 119, artikel 120, artikel 152, artikel 161, de artikelen 164 tot en met 166 en artikel 167b;

 • c. artikel 10.14;

 • d. artikel 10.16, de onderdelen: artikel 1, artikel 2, artikel 6, artikel 7, artikel 90, artikel 91, artikel 118, artikel 146, artikel 148, artikel 149, artikel 151, artikel 153, artikel 155, artikel 156, eerste en tweede lid, artikel 157, artikel 158, artikel 159, tweede lid, artikel 168, artikel 171, artikel 172, artikel 187, artikel 207 en artikel 209, eerste lid.

Artikel 2. Inwerkingtreding onderdelen ABES met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin ABES 2-B wordt geplaatst

Van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba treden in werking met ingang van de dag in Bonaire, Sint Eustatius en Saba na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B wordt geplaatst:

 • a. artikel 10.5;

 • b. artikel 10.9, met uitzondering van de onderdelen artikel 3 en artikel 5;

 • c. artikel 10.10, met uitzondering van het onderdeel artikel 7, tweede lid;

 • d. artikel 10.12, de onderdelen: de artikelen 1.1.2 tot en met artikel 1.3.1, de artikelen 1.3.3 tot en met 1.3.5, de artikelen 1.5.1 tot en met 1.6.1, artikel 2.1.2, artikel 2.2.6, de artikelen 2.3.8 tot en met 2.3.11, de artikelen 2.4.1 tot en met 2.5.2, de artikelen 4.1.1 tot en met 4.1.5, artikel 4.1.7, artikel 4.1.8, de artikelen 6.1.1 tot en met 6.3.1, artikel 8.1.8, de artikelen 8.3.1 tot en met 8.4.2, artikel 10.1, artikel 10.2, artikel 11.1b en artikel 11.6;

 • e. artikel 10.13, de onderdelen: artikel 2, de artikelen 6 tot en met 9, artikel 31, eerste tot en met zevende lid, de artikelen 39 tot en met 41, artikel 52, artikel 53, eerste tot en met negende lid, artikel 54, eerste tot en met elfde lid, de artikelen 55 tot en met 65, artikel 70, de artikel 71, de artikelen 73 tot en met 75, artikel 76, eerste en tweede lid, de artikelen 77 tot en met 96, artikel 99, artikel 100, artikel 102, artikel 109, de artikelen 112 tot en met 115, artikel 117, artikel 118, de artikelen 121 tot en met 129, artikel 132, artikel 135, artikel 146, artikel 151, artikel 153, artikel 162, artikel 163, artikel 167 en artikel 167a;

 • f. artikel 10.16, de onderdelen: artikel 4, artikel 66, artikel 77, met uitzondering van het zesde lid, artikel 80, artikel 81, de artikelen 92 tot en met 94, artikel 96, artikel 97, eerste tot en met negende lid, de artikelen 99 tot en met 108, artikel 110, artikel 117, artikelen 119 tot en met 145, artikel 147, 160 tot en met 165, artikel 169, artikel 170, artikel 173, artikel 174, artikel 176, artikel 183, artikel 184, de artikelen 188 tot en met 191, de artikelen 193 tot en met 195, artikel 206, artikel 208 en de artikelen 214 tot en met 218.

Artikel 3. Inwerkingtreding onderdelen ABES met ingang van 1 augustus 2011

Van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba treden in werking met ingang van 1 augustus 2011 in Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

 • a. artikel 10.2a;

 • b. artikel 10.4a;

 • c. artikel 10.12, de onderdelen: artikel 1.3.2, de artikelen 3.1 tot en met 3.7, artikel 4.2.1, artikel 4.2.2, artikel 4.2.3, eerste tot en met derde lid, artikel 4.3.1, de artikelen 7.1.1 tot en met 7.4.9, artikel 7.4.12, artikel 7.4.13, de artikelen 7.5.1 tot en met 8.1.7, artikel 8.2.1, artikel 8.2.2, artikel 10.3 en de artikelen 11.2 tot en met 11.4;

 • d. artikel 10.13, de onderdelen: de artikelen 3 tot en met 5, de artikelen 10 tot en met 15, artikel 20, artikel 21, eerste en derde lid, de artikelen 26 tot en met 30, artikel 34, artikel 35, eerste tot en met vierde lid, artikel 43, artikel 44, artikel 46, eerste tot en met derde lid en vijfde lid, artikel 47, artikel 49, artikel 50, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel d, artikel 69, artikel 130, de artikelen 154 tot en met 160;

 • e. artikel 10.15;

 • f. artikel 10.16, de onderdelen: artikel 3, artikel 5, de artikelen 8 tot en met 42, artikel 43, eerste lid, de artikelen 44 tot en met 48, artikel 50, artikel 53, eerste en derde lid, artikel 61, artikel 63, artikel 64, eerste tot en met vierde lid en het dertiende lid, artikel 65, eerste lid, de artikelen 67 tot en met 76, artikel 82, de artikelen 83 tot en met 85, artikel 86, eerste tot en met vijfde lid, artikel 87, de artikelen 111 tot en met 116, artikel 150, artikel 185, artikel 186 en de artikelen 210 tot en met 213.

Artikel 4. Inwerkingtreding onderdelen ABES met ingang van 1 januari 2012

Van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba treden in werking met ingang van 1 januari 2012 in Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

 • a. artikel 10.12, de onderdelen: artikel 2.3.1, artikel 2.3.2;

 • b. artikel 10.13, onderdeel: artikel 131, met uitzondering van het vijfde lid;

 • c. artikel 10.16, onderdeel: artikel 175, met uitzondering van het vijfde lid.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 februari 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de zevende maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit regelt de inwerkingtreding van grote delen van de op het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap betrekking hebbende artikelen van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Zoals in de memorie van toelichting bij de Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B (ABES 2-B) is aangegeven, is voorzien in de gefaseerde inwerkingtreding van de onderwijswetten voor Caribisch Nederland. Het onderhavige besluit regelt de eerste vier fases van de inwerkingtreding. Artikel 1 bevat de eerste fase van inwerkingtreding te weten de inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011.

De terugwerkende kracht is nodig om een wettelijke grondslag te creëren voor de bekostiging van het onderwijs op de BES door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De noodzaak daartoe vloeit voort uit de transitieprotocollen waarin is neergelegd dat de financiering van het onderwijs op 1 januari 2011 overgaat van de eilandgebieden naar het Rijk. Aan de bekostigingsbepalingen is alleen terugwerkende kracht verleend als dat strikt noodzakelijk is. De overige bekostigingsbepalingen treden ingevolge artikel 2 in werking met ingang van de dag na die van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin ABES 2-B wordt geplaatst.

Een gedeelte van de onderwijsinhoudelijke bepalingen treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011, tegelijk met het begin van het nieuwe schooljaar. De bepalingen over het jaarverslag en de jaarrekening zullen met ingang van 1 januari 2012 in werking treden. Daarmee wordt bereikt dat het eerste jaarverslag en jaarrekening volgens de nieuwe regeling wordt opgesteld over het jaar 2011, het eerste jaar waarin de bekostiging op basis van de nieuwe wetgeving geschiedt.

De inwerkingtreding van de overige onderwijsinhoudelijke bepalingen zal op termijn geschieden. Voor een aantal zal dat zijn op een termijn van een à anderhalf jaar, voor de overige wordt gedacht aan een termijn van vijf jaar.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart