Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2011, 331Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 juni 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht in verband met de Modernisering van de monumentenzorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 10 juni 2011, nr. WJZ/300536 (6284), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel V, eerste lid, van de wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel I, onderdeel H, van de wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin die wet wordt geplaatst.

  • 2. De wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel H, en artikel II, onderdeel D, in werking met ingang van 1 januari 2012.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Uitgegeven de dertigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt gefaseerd in werking. In verband met het beleid van vaste verandermomenten treedt de wet, met uitzondering van twee bepalingen, op 1 januari 2012 in werking. Artikel I, onderdeel H, van de wet treedt met ingang van de dag na publicatie van de wet in werking. Deze bepaling betreft een subsidiegrondslag die ten gunste is van monumenteneigenaren. Voor deze subsidiegrondslag is al in 2011 een budget gereserveerd en voor de verdeling van dat budget zal een ministeriële regeling worden vastgesteld. Tot slot bepaalt de wet zelf al dat artikel II, onderdeel D, de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst in werking treedt.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra