Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2011, 311AMvB

Besluit van 14 juni 2011 tot herstel van technische gebreken en het aanbrengen van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiebesluit BZK 2011)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2011, nr. 2011-2000172496,DCB/CZW/WSG;

Gelet op artikel 89 van de Grondwet, artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet, artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 5, vierde lid, van de Wet inburgering, de Kieswet en artikel 18, tweede lid, en artikel 46, tweede lid, onderdeel b, van de Vreemdelingenwet 2000;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 mei 2011, nr. W04.11.0165/l);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2011, nr. 2011-2000212907;

Hebben goed gevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Een ambtenaar in dienst van het Rijk kan op zijn verzoek door Onze Minister ter beschikking worden gesteld van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het vervullen van een functie bij de overheden in die landen en in die openbare lichamen.

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

  • 1. Een ambtenaar in dienst van een provincie, gemeente, waterschap of een ander openbaar lichaam in het Europese deel van Nederland kan op zijn verzoek door Onze Minister ter beschikking worden gesteld van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het vervullen van een functie bij de overheden in die landen en in die openbare lichamen.

  • 2. Een ambtenaar in dienst van het Korps landelijke politiediensten of een regionaal politiekorps kan op zijn verzoek door Onze Minister van Veiligheid en Justitie ter beschikking worden gesteld van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het vervullen van een functie bij de overheden in die landen en in die openbare lichamen dan wel ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden in het kader van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk in het recherchesamenwerkingsteam.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «de beschikbaarstellingsovereenkomst» vervangen door: het convenant beschikbaarstelling.

b. Onderdeel f komt te luiden:

  • f. de voorzieningen bij verblijf in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;.

2. Er wordt een lid toegevoegd luidende:

  • 3. In geval er sprake is van een ambtenaar als bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden de nadere regels, bedoeld in het tweede lid, in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld.

D

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

ARTIKEL II

Het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 12, vijfde lid, 63b, 68h, eerste lid, 79c en 80, derde lid, wordt «Aruba, Curaçao of Sint Maarten» telkens vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de openbare lichamen.

B

In het opschrift van Hoofdstuk 2, paragraaf 9, en van Hoofdstuk 3, paragraaf 2b, wordt «de Nederlandse Antillen of Aruba» vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de openbare lichamen.

ARTIKEL III

Artikel 2.3, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit inburgering komt te luiden:

  • f. een diploma, certificaat of ander document, behaald in het Nederlandstalig onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, of in Aruba, Curaçao of Sint Maarten, ten bewijze van afronding van een bij regeling van Onze Minister aangewezen opleiding, mits een voldoende behaald is voor het vak Nederlandse taal;

ARTIKEL IV

In artikel Y 7 van het Kiesbesluit wordt «Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties» vervangen door: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

ARTIKEL V

Het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, onderdeel m, vervalt.

B

Artikel 3.86 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, komt «, en de totale duur van de onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelten van die straffen en maatregelen ten minste gelijk ten minste gelijk is aan de in het tweede lid bedoelde norm» te luiden:, en de totale duur van de onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelten van die straffen en maatregelen ten minste gelijk is aan de in het tweede lid bedoelde norm.

2. In het vierde lid komt «, en de totale duur van de onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelten van die straffen en maatregelen ten minste gelijk ten minste gelijk is aan de in het vijfde lid bedoelde norm» te luiden:, en de totale duur van de onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelten van die straffen en maatregelen ten minste gelijk is aan de in het vijfde lid bedoelde norm.

ARTIKEL VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I en II terugwerken tot 10 oktober 2010 om 00:00 uur in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06:00 uur in het Europese deel van Nederland.

ARTIKEL VII

Dit besluit wordt aangehaald als: Reparatiebesluit BZK 2011.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 14 juni 2011

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Bij enkele, van de vele, wijzigingsbesluiten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn onvolkomenheden opgetreden. Die gebreken betreffen leemtes en technische fouten, zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, wijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer werd genoemd, e.d.

Een aantal leemtes is opgetreden bij de omvangrijke wetgevingsoperatie in het kader van de staatkundige wijzigingen binnen het Koninkrijk. Die leemtes zien op onjuiste aanpassingen in het Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of het Tweede aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het onderhavige besluit herstelt dergelijke technische gebreken.

Hoewel de wijzigingen naar hun aard nauwelijks toelichting behoeven, is ervoor gekozen om bij elke wijziging een korte artikelsgewijze toelichting te geven, teneinde elk misverstand omtrent het karakter en de inhoud van de desbetreffende wijziging uit te sluiten.

Artikelsgewijs

Artikel I (wijziging van het Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

Onderdeel A

In dit onderdeel wordt artikel 2 opnieuw vastgesteld. De wijzigingen zien op het zenden van rijksambtenaren vanuit het Europees deel van Nederland naar de openbare lichamen.

Onderdelen B

De wijzigingen in artikel 3 zien ten eerste op het zenden van overige ambtenaren naar de bedoelde openbare lichamen. In dit artikel wordt daarnaast een onderscheid tot stand gebracht tussen het uitzenden van ambtenaren (eerste lid) en het uitzenden van politieambtenaren naar de genoemde landen of openbare lichamen (tweede lid). Dat onderscheid en de wijziging in het tweede lid houden verband met de nieuwe taak van de Minister van Veiligheid en Justitie waarbij hij verantwoordelijk is voor het zenden van politieambtenaren naar de Caribische delen van het Koninkrijk. Gezien het aantal wijzigingen dat uiteindelijk in artikel 3 wordt gebracht, is ervoor gekozen om het artikel in het geheel op nieuw vast te stellen.

Onderdeel C

Aan artikel 4 wordt een nieuw lid toegevoegd in verband met de nieuwe taak van de Minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot het zenden van politieambtenaren naar de Caribische delen van het Koninkrijk.

Onderdeel D

In onderdeel D wordt een nieuw artikel 6 vastgesteld. Deze wijziging ziet op het feit dat het besluit betrekking heeft op uitzendingen naar alle landen en openbare lichamen van het Caribische deel van het Koninkrijk.

Artikel II (wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)

In het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ten onrechte geen verwijzingen opgenomen naar de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De onderhavige wijzigingen herstellen dat gebrek. Daarnaast wordt het opschrift van twee paragrafen die abusievelijk naar de Nederlandse Antillen verwijzen, aangepast.

Artikel III (wijziging van het Besluit inburgering)

De strekking van de onderhavige wijziging is dat een diploma van een erkende opleiding in de genoemde openbare lichamen en landen zoals een diploma vwo, havo, mavo of mbo waarbij voor het vak Nederlandse taal een voldoende is behaald, een vrijstelling oplevert van de inburgeringsplicht.

Artikel IV (wijziging van het Kiesbesluit)

Deze wijziging houdt verband met het feit dat de functie van Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties reeds lange tijd is vervallen.

Artikel V (wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000)

Onderdeel A

In artikel 1.1, onderdeel m, van het Vreemdelingenbesluit 2000 stond een definitie van het begrip «voertuig», waarbij werd verwezen naar artikel 1.1, onder bd, van het Voertuigreglement. Het Voertuigreglement is per 1 mei 2009 ingetrokken. Het (nieuwe) Besluit voertuigen bevat geen definitie meer. Het begrip voertuig komt maar op één plaats in het Vreemdelingenbesluit 2000 voor, namelijk in artikel 4.8. Voor de uitleg van het begrip kan worden volstaan met de betekenis ervan in het spraakgebruik.

Onderdeel B

Deze wijziging herstelt een verschrijving.

Artikel VI

In dit besluit is bepaald dat de wijzigingen van het Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten en het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens terugwerken tot en met de transitie op 10 oktober 2010. Vanwege het tijdsverschil (op 10 oktober 2010 was in het Europese deel van Nederland de zomertijd nog van kracht) van 6 uur werken deze wijzigingen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba terug tot en met 10 oktober 2010 om 00:00 uur (lokale tijd) en in het Europese deel van Nederland tot en met 06:00 uur (lokale tijd).

Beschikbaarstelling van (rijks)ambtenaren en politieambtenaren aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba die tussen het tijdstip van de transitie en de datum van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden mist een wettelijke grondslag. Het is noodzakelijk deze grondslag met terugwerkende kracht te herstellen, zeker gelet op aanspraken op verschillende rechten waarop in verband met de uitzending een beroep kan worden gedaan. Er mag ook van worden uitgegaan dat met het betreffende besluit, ondanks de technische omissie, ook reeds sinds 10 oktober 2010 rekening is gehouden voor uitzendingen naar de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast worden de leemtes in het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met terugwerkende kracht hersteld.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.