Besluit van 14 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 27 mei 2011, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Stb. 2011, 265)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 6 juni 2011, nr. DB 2011/208 M, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel XI van de wet van 27 mei 2011, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Stb. 2011, 265);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 27 mei 2011, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Stb. 2011, 265), treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wet van 27 mei 2011, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Stb. 2011, 265), met ingang van 1 juli 2011. Het betreft hier een zogenoemde initiatiefwet op naam van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot.

De ingevolge het systeem van vaste verandermomenten (VVM) geldende invoeringstermijn van twee maanden wordt met de hiervoor genoemde inwerkingtreding per 1 juli 2011 formeel niet in acht genomen. Bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is echter desgevraagd aangegeven dat inwerkingtreding van de wet in verband met de noodzakelijke aanpassingen binnen de Belastingdienst circa negen maanden na aanvaarding van het voorstel door de Tweede Kamer zou kunnen geschieden (Handelingen II 2009/10, nr. 100, blz. 8087). Het voorstel is op 28 september 2010 door de Tweede Kamer aanvaard. De datum van inwerkingtreding per 1 juli 2011 staat hiermee sedert geruime tijd vast. Nu het VVM-systeem slechts twee inwerkingtredingsdata per jaar kent, zou uitstel bovendien leiden tot inwerkingtreding per 1 januari 2012. Dit is niet wenselijk nu het voorstel het belang van de rechtsbescherming van de burger dient.

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Naar boven