Besluit van 14 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld en artikel VIII onderdeel G, onder 1, van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2011, nr. IVV/I/2011/10276;

Gelet op artikel V van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld en artikel XIX van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld treedt in werking met ingang van 1 juli 2011, met uitzondering van artikel IV.

Artikel 2

Artikel VIII, onderdeel G, onder 1, van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel IV van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld treedt niet in werking, omdat het artikel niet langer noodzakelijk is. In dit artikel wordt de grondslag voor de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgevers gewijzigd. Door andere wijzigingen in artikel 26 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen zal de regeling echter al op het juiste artikellid komen te berusten.

Door de inwerkingtreding van artikel II, onderdeel B, van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld, wordt in artikel 31, tweede lid, van de Ziektewet een andere vorm van verrekening van inkomen geïntroduceerd. In dit artikellid is sprake van «inkomen». Om deze reden is het wenselijk ook de in artikel VIII, onderdeel G, onder 1, van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving opgenomen wijziging van artikel 31, eerste lid, van de Ziektewet in werking te laten treden, zodat ook in dat lid gesproken wordt van «inkomen».

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Naar boven