Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2011, 263Wet

Wet van 19 mei 2011, houdende Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is voor het privaatrechtelijke beheer van tijdelijke overheidsinvesteringen in enkele Nederlandse financiële instellingen enige wettelijke voorzieningen, waaronder een wettelijke machtiging, te treffen voor de oprichting van een stichting administratiekantoor;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

de aandelen:

de aan de stichting administratiekantoor ten titel van beheer overgedragen aandelen in de vennootschappen;

Onze Minister:

Onze Minister van Financiën;

stichting administratiekantoor:

stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen;

de vennootschappen:

de in artikel 2 bedoelde vennootschappen.

Artikel 2

De stichting administratiekantoor voert in overeenstemming met de statuten en de administratievoorwaarden het privaatrechtelijke beheer over de deelnemingen van de Staat der Nederlanden in de vennootschappen ABN AMRO Group N.V., gevestigd te Amsterdam, ASR Nederland N.V., gevestigd te Utrecht, RFS Holdings B.V., gevestigd te Amsterdam en ABN AMRO Preferred Investments B.V., gevestigd te Amsterdam, alsmede in die vennootschappen die daartoe door Onze Minister worden aangewezen.

Artikel 3

 • 1. Onze Minister wordt gemachtigd namens de Staat der Nederlanden de stichting administratiekantoor op te richten.

 • 2. De stichting administratiekantoor heeft als doel:

  • a.

   • het uitgeven van royeerbare certificaten tegenover het op eigen naam ten titel van administratie verkrijgen en houden van tot op dat moment door de Staat der Nederlanden gehouden aandelen in de vennootschappen;

   • het beheren van de in beheer genomen aandelen in de vennootschappen;

   • het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht;

  • b.

   • het adviseren van Onze Minister over de strategie tot verkoop van de aandelen door de Staat;

   • het namens de Staat uitvoeren van de in onderdeel b, ten eerste, bedoelde strategie en, voor zover daartoe gemachtigd, het verrichten van werkzaamheden met het oog op het beheer van vermogensbestanddelen die verband houden met de aandelen en met het oog op de verkoop van de aandelen;

  • c.

   • het ter zijde staan van Onze Minister bij contacten met de Europese Commissie of nationale toezichthouders ter zake van het beheer en de verkoop van de aandelen;

   • het verrichten van alle handelingen, welke met het in dit artikel omschreven doel in verband staan, daaruit voortvloeien of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

 • 3. Van het doel van de stichting is uitgesloten het vervreemden en bezwaren van de aandelen, anders dan krachtens een machtiging van Onze Minister. Onder het vervreemden, bedoeld in de vorige volzin, is niet begrepen de overdracht van aandelen bij royement van de certificaten.

Artikel 4

 • 1. Het nemen van principiële of zwaarwegende beslissingen die samenhangen met de taakuitoefening van de stichting administratiekantoor is onderworpen aan de voorafgaande instemming van de Onze Minister.

 • 2. Onze Minister kan de stichting administratiekantoor ter zake van zwaarwegende en principiële beslissingen een bindende steminstructie geven.

 • 3. Als zwaarwegende of principiële beslissingen worden in elk geval aangemerkt:

  • a. beslissingen over beloningen bij een van de vennootschappen, voor zover die samenhangen met de taakuitoefening van de stichting administratiekantoor;

  • b. beslissingen die wezenlijke gevolgen hebben voor de zeggenschap, het risico en het kapitaalbeslag van de Staat;

  • c. beslissingen waarbij wordt afgeweken van een door Onze Minister aan de stichting administratiekantoor bekend gemaakte strategie tot de verkoop van aandelen, dan wel beslissingen die uitvoering van zo’n strategie bemoeilijken.

Artikel 5

 • 1. De stichting administratiekantoor verstrekt desgevraagd aan Onze Minister alle voor de uitoefening van diens taak benodigde inlichtingen. Onze Minister kan inzage vorderen in alle zakelijke gegevens en bescheiden, indien dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2. De stichting administratiekantoor geeft bij het verstrekken van inlichtingen waar nodig aan welke gegevens een vertrouwelijk karakter dragen. Dit vertrouwelijke karakter kan voortvloeien uit de aard van de gegevens, dan wel uit het feit dat natuurlijke of rechtspersonen deze aan de stichting hebben verstrekt onder het beding dat zij als vertrouwelijk zullen gelden.

Artikel 6

Onze Minister kan de stichting administratiekantoor aanwijzingen geven indien dit nodig is om internationale verplichtingen van de Staat na te leven of gevolg te geven aan aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Artikel 7

 • 1. Onze Minister vergoedt de kosten die de stichting administratiekantoor maakt voor de in artikel 2 genoemde wettelijke taak en het in artikel 3 genoemde doel, zoals deze zijn uitgewerkt in de statuten en administratievoorwaarden, voor zover deze kosten niet uit anderen hoofde worden gedekt. Onze Minister kan deze kosten en de kosten die door de Staat worden gemaakt in relatie tot de stichting in rekening brengen bij de vennootschappen waarvan aandelen door de stichting worden beheerd.

 • 2. Het bedrag van de te vergoeden en de in rekening te brengen kosten wordt gebaseerd op de begroting van de stichting administratiekantoor die door Onze Minister is goedgekeurd en op het exploitatiesaldo van de stichting administratiekantoor indien Onze Minister de jaarrekening heeft goedgekeurd. Deze bedragen kunnen worden verhoogd voor de kosten die door de Staat worden gemaakt in relatie tot de stichting.

 • 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.

 • 4. Onze Minister stelt de bedragen vast van de in rekening te brengen kosten, bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 8

Voor de toepassing van artikel 91 van de Comptabiliteitswet 2001 worden de door de stichting uitgegeven certificaten van aandelen gelijk gesteld met aandelen.

Artikel 8a

 • 1. Onze Minister is belast met het beheer van en de zorg voor archiefbescheiden die onder Onze Minister berusten of komen te berusten en die betrekking hebben op de in artikel 2 genoemde wettelijke taak of het in artikel 3 genoemde doel.

 • 2. De stichting administratiekantoor heeft recht op inzage in de in het eerste lid bedoelde archiefbescheiden en heeft het recht daarvan reproducties of afschriften te maken.

Artikel 8b

 • 1. De Archiefwet 1995 is van overeenkomstige toepassing op het beheer van en het toezicht op de archiefbescheiden die onder de stichting administratiekantoor berusten.

 • 2. Bij ontbinding van de stichting administratiekantoor wordt het beheer van en de zorg voor de archiefbescheiden van de stichting administratiekantoor overgedragen aan Onze Minister.

Artikel 9

 • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 • 2. Deze wet vervalt op het tijdstip dat de stichting administratiekantoor wordt ontbonden.

Artikel 10

Deze wet wordt aangehaald als: Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 19 mei 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de derde juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 613