Besluit van 24 mei 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 mei 2011, nr. IVV/OOG/2011/8651;

Gelet op artikel 20 van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen treedt in werking met ingang van 1 juni 2011.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 mei 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de eenendertigste mei 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven