Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2011, 14AMvB

Besluit van 14 januari 2011 tot vaststelling van de tijdstippen genoemd in artikel 35 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 14 januari 2011 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met herverzekerde fondsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 januari 2011, nr. AV/PB/2010/25494;

Gelet op artikel 35 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en artikel II van het Besluit van 14 januari 2011 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met herverzekerde fondsen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het tijdstip, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, alsmede het tijdstip, bedoeld in artikel 35, tweede lid, van genoemd besluit is 1 februari 2011.

Artikel 2

Het Besluit van 14 januari 2011, Stb. 2011, nr. 13 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met herverzekerde fondsen treedt in werking met ingang van 1 februari 2011.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 januari 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de zesentwintigste januari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel 35 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen is geregeld dat herverzekerde fondsen de in dit artikel genoemde tekorten tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip buiten beschouwing kunnen laten. Tevens is geregeld dat artikel 35 vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In de toelichting bij het Besluit van 7 juli 2010 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met het tijdelijk buiten beschouwing kunnen laten van een tekort door herverzekerde fondsen (Staatsblad 2010, nr. 287) is aangegeven dat beoogd is dat de tijdelijke regeling van artikel 35 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen niet langer zal gelden dan 31 december 2010. In dit besluit worden beide bovengenoemde tijdstippen op 1 februari 2011 gesteld. Hiermee is de eerder genoemde datum nagenoeg gehaald.

De tijdelijke regeling voor herverzekerde fondsen wordt vervangen door de regeling in het Besluit van 14 januari 2011 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met herverzekerde fondsen (Staatsblad 2011, nr. 13). Voor dat besluit wordt geregeld dat dit tegelijk met het vervallen van de tijdelijke regeling in werking treedt met ingang van 1 februari 2011.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp