Besluit van 27 december 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 2010, 810)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 december 2010, nr. WJZ / 10185301;

Gelet op artikel V van de wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 810);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdelen A, B, F, G, G0a, H, I, K, L, M, R, W, X, Y, en AC, onderdeel 1, van de wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 810) treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 december 2010

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de achttiende januari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In de wet tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten zijn bepalingen opgenomen die strekken tot de invoering van de maatregelen ter verbetering van de werking van de gasmarkt. Het is een ingrijpende wijziging van het huidige, drukgestuurde systeem van balancering. Om deze maatregelen zorgvuldig in te kunnen voeren en de leveringszekerheid te waarborgen, is besloten deze maatregelen per 1 april 2011 in te voeren. Dit geeft de mogelijkheid om met deze nieuwe bepalingen ervaring op te doen in de zomerperiode, als de druk op het systeem minder groot is dan in de winter. De bepalingen met betrekking tot de verbetering van de werking van de gasmarkt zullen derhalve op 1 april 2011 in werking treden. Dit in afwijking van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten, welke afwijking is gerechtvaardigd door het belang van doelgroepen bij inwerkingtreding vóór 1 juli 2011.

De overige artikelen en onderdelen zullen naar verwachting overwegend op 1 juli 2011 van kracht worden. Dit zal bij afzonderlijk koninklijk besluit worden geregeld.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Naar boven