Besluit van 23 december 2010 tot inwerkingtreding van artikel III, onderdelen B en C, en artikel IV, onderdeel 0A, van Overige fiscale maatregelen 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatsecretaris van Financiën van 21 december 2010, DB 2010/265;

Gelet op artikel XXVIII, zesde en achtste lid, van Overige fiscale maatregelen 2011;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel III, onderdelen B en C, en artikel IV, onderdeel 0A, van Overige fiscale maatregelen 2011 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel IV, onderdeel 0A, terugwerkt tot en met 17 november 2010.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Uitgegeven de negenentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van artikel III, onderdelen B en C, en artikel IV, onderdeel 0A, van Overige fiscale maatregelen 2011.

De in artikel III, onderdelen B en C, van Overige fiscale maatregelen 2011 opgenomen wijzigingen strekken ertoe de artikelen 40 en 41 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) te laten vervallen. Deze artikelen hebben hun materiële werking verloren. Voorts wordt als gevolg daarvan de verwijzing in artikel 15 van de WVA aangepast.

De in artikel IV, onderdeel 0A, van Overige fiscale maatregelen 2011 opgenomen wijziging strekt ertoe te voorkomen dat de overname van de aandelen van de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. op 17 november 2010 door de Staat tot een wijziging zou leiden van de positie van deze bank met betrekking tot de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Daartoe wordt de door de Staat verworven vennootschap toegevoegd aan de lijst van belastingplichtige overheidsbedrijven, met terugwerkende kracht tot en met 17 november 2010. Daarmee wordt zeker gesteld dat deze vennootschap belastingplichtig blijft, samen met de door haar onmiddellijk of middellijk gehouden belangen. Met de terugwerkende kracht wordt tevens voorkomen dat de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden per datum van de overname geconfronteerd zou worden met een eindafrekening.

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Naar boven