Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2010, 863Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 21 december 2010, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit externe veiligheid buisleidingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 15 december 2010, nr. BJZ2010031783, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 22 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2011 treedt het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking met uitzondering van:

  • a. artikel 6, vierde lid, dat met ingang van 1 juli 2013 in werking treedt, en

  • b. artikel 21 dat met ingang van 1 juli 2011 in werking treedt.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

Uitgegeven de negenentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit strekt er toe om het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking te laten treden per 1 januari 2011.

Artikel 6, vierde lid, treedt per 1 juli 2013 in werking, omdat in de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening in artikel 9.1.4, derde lid, is bepaald dat voor gebieden binnen de bebouwde kom waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding van de Invoeringswet nog geen bestemmingsplan of daarmee gelijkgestelde planologische maatregel was vastgesteld, binnen vijf jaar na dat tijdstip een bestemmingsplan dan wel een beheersplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld. De Invoeringswet ruimtelijke ordening is per 1 juli 2008 in werking getreden zodat deze termijn op 1 juli 2013 afloopt.

Artikel 21 treedt per 1 juli 2011 in werking, aangezien het digitale aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat bij het omgevingsloket wordt ingediend niet eerder dan per die datum gewijzigd kan worden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma