Besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse wetten in verband met het nieuwe fiscale stelsel voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 december 2010, nr. AFP 2010/660 M;

Gelet op artikel 10.2 van de Belastingwet BES, artikel 6.2 van de Douane- en Accijnswet BES, hoofdstuk III, artikel II, van de Invoeringswet fiscaal stelsel BES en artikel 23 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2011 om 00:00 uur in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 05:00 uur in het Europese deel van Nederland treden in werking:

 • a. de Belastingwet BES;

 • b. de Douane- en Accijnswet BES;

 • c. de Invoeringswet fiscaal stelsel BES, met dien verstande dat:

  • 1°. Hoofdstuk I, artikel IX, onderdeel C, terugwerkt tot en met 10 oktober 2010 om 00:00 uur in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06:00 uur in het Europese deel van Nederland;

  • 2°. Hoofdstuk IIH niet in werking treedt.

 • d. de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, voor zover het de navolgende regelingen betreft die in de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn vermeld:

  • Wet inkomstenbelasting BES;

  • Wet loonbelasting BES;

  • Negentigprocentsregeling buitenlands belastingplichtigen BES;

  • Regeling ex-patriates 1998 BES;

  • Regeling pensioenen BES;

  • Regeling vaste vergoedingen BES;

  • Regeling werkkleding 2001.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Uitgegeven de achtentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Belastingwet BES, de Douane- en Accijnswet BES en de Invoeringswet fiscaal stelsel BES. Tevens bewerkstelligt dit besluit de inwerkingtreding van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor zover die wet ziet op de in de bijlage bij artikel 2, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba opgesomde Wet inkomstenbelasting BES, Wet loonbelasting BES, Negentigprocentsregeling buitenlands belastingplichtigen BES, Regeling ex-patriates 1998 BES, Regeling pensioenen BES, Regeling vaste vergoedingen BES en Regeling werkkleding 2001. De inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2011. Vanwege het tijdsverschil (op 1 januari 2011 is in het Europese deel van Nederland de wintertijd van kracht) van 5 uur treden voornoemde wetten op 1 januari 2011 in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba om 0:00 uur (lokale tijd) in werking en in het Europese deel van Nederland om 05:00 uur (lokale tijd).

Ten slotte is in dit besluit bepaald dat de in hoofdstuk I, artikel IX, onderdeel C, van de Invoeringswet fiscaal stelsel BES opgenomen wijziging in de aanhef van artikel 11, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 terugwerkt tot en met 10 oktober 2010. Vanwege het tijdsverschil (op 10 oktober 2010 was in het Europese deel van Nederland de zomertijd nog van kracht) van 6 uur werkt deze bepaling in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba terug tot en met 10 oktober 2010 om 0:00 uur (lokale tijd) en in het Europese deel van Nederland tot en met 06:00 uur (lokale tijd). Als gevolg van deze wijziging worden de BES eilanden toegevoegd aan de opsomming in de aanhef van artikel 11, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965. De reden hiervoor is dat de in artikel 13r, onderdeel B, van de Wet geldstelsel BES opgenomen wijziging in de aanhef van artikel 11, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 tot gevolg heeft dat in die aanhef de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: de BES eilanden) abusievelijk achterwege zijn gelaten. Omdat de in artikel 13r, onderdeel B, van de Wet geldstelsel BES opgenomen wijziging per 10 oktober 2010 in werking is getreden, zou – zonder aan hoofdstuk I, artikel IX, onderdeel C, van de Invoeringswet fiscaal stelsel BES terugwerkende kracht te verlenen – de situatie ontstaan dat de BES eilanden in de periode van 10 oktober 2010 tot 1 januari 2011 niet in de opsomming in de aanhef van artikel 11, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 zijn opgenomen; tot 10 oktober 2010 zijn de BES eilanden nog wel onderdeel van de opsomming omdat de BES eilanden tot die datum onderdeel van de Nederlandse Antillen uitmaakten. Door hoofdstuk I, artikel IX, onderdeel C, van de Invoeringswet fiscaal stelsel BES terug te laten werken tot en met 10 oktober 2010 wordt het voorgaande voorkomen.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de vaststelling van de inwerkingtredingsdatum van genoemde wetten tevens tot gevolg heeft dat ook het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES, het Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES, het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting BES en de Belastingregeling voor het land Nederland per 1 januari 2011 in werking treden vanwege de formulering van het inwerkingtredingsartikel van die besluiten.

Ook de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES, de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES, de Uitvoeringsregeling loonbelasting BES en de Aanpassingsregeling IB en LB BES zullen op 1 januari 2011 in werking treden.

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Naar boven