Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2010, 823Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 3 december 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IIA van de Wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, c.a.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 29 november 2010, nr. VENW/BSK-2010/164152, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII van de Wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Stb. 687), alsmede op artikel 101 van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel IIA van de Wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Stb. 687), voorzover nog niet van kracht, treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

ARTIKEL II

De artikelen 19 tot en met 28a en 81 tot en met 84 van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart treden in werking met ingang van 1 januari 2011.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 december 2010

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten