Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2010, 769Wet

Wet van 4 november 2010 tot wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) (Pb EU L 285) (Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, ter implementatie van richtlijn nr. 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) (Pb EU L 285), in de Wet milieubeheer een aantal wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

A

In het opschrift van titel 9.4 wordt «energieverbruikende producten» vervangen door: energiegerelateerde producten.

B

Artikel 9.4.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt:

a. in de begripsomschrijving van CE-markering wordt «energieverbruikende producten» vervangen door: energiegerelateerde producten.

b. in de begripsomschrijving van componenten en subeenheden wordt «energieverbruikend product» vervangen door «energiegerelateerd product» en wordt «op de markt worden gebracht» vervangen door: op de markt worden geïntroduceerd.

c. in de begripsomschrijving van conformiteitsverklaring wordt «energieverbruikende producten» vervangen door: energiegerelateerde producten.

d. het begrip en de daarbij behorende omschrijving van EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten worden vervangen door:

EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten:

richtlijn nr. 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) (PbEU L 285);.

e. het begrip en de daarbij behorende omschrijving van energieverbruikend product worden vervangen door:

energiegerelateerd product:

product dat wanneer het op de markt is geïntroduceerd of in gebruik is genomen, een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn om in dat product te worden ingebouwd en die ten behoeve van gebruikers op de markt worden geïntroduceerd of in gebruik worden genomen als losse onderdelen waarvan de milieuprestaties onafhankelijk kunnen worden beoordeeld;.

f. in de begripsomschrijving van fabrikant wordt «energieverbruikend product» vervangen door «energiegerelateerd product» en wordt «op de markt brengen» vervangen door: op de markt introduceren.

g. in de begripsomschrijving van importeur wordt «op de markt brengt» vervangen door: op de markt introduceert.

h. het begrip en de daarbij behorende omschrijving van op de markt brengen worden vervangen door:

op de markt introduceren:

op de markt aanbieden, tegen vergoeding of kosteloos, met het oog op de distributie of het gebruik ervan, ongeacht de wijze waarop dat geschiedt;.

i. in de begripsomschrijving van uitvoeringsmaatregel vervalt de zinsnede «, alsmede uitvoeringsmaatregel als bedoeld in artikel 21 van de EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten» en wordt «energieverbruikende producten» telkens vervangen door: energiegerelateerde producten.

2. In het tweede lid wordt «energieverbruikende producten» vervangen door: energiegerelateerde producten.

3. In het derde lid wordt «energieverbruikend product» vervangen door «energiegerelateerd product» en wordt de zinsnede «degene die dat energieverbruikende product op de markt brengt» vervangen door: degene die dat energiegerelateerde product op de markt introduceert.

4. In het vierde lid wordt «energieverbruikende producten» vervangen door: energiegerelateerde producten.

C

Artikel 9.4.4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «energieverbruikende producten» vervangen door: energiegerelateerde producten.

2. In het tweede lid wordt «energieverbruikend product» vervangen door «energiegerelateerd product» en wordt «op de markt te brengen» vervangen door: op de markt te introduceren.

D

Artikel 9.4.5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «op de markt wordt gebracht» vervangen door: op de markt wordt geïntroduceerd.

2. In het eerste en tweede lid wordt «energieverbruikend product» vervangen door: energiegerelateerd product.

E

Artikel 9.4.6 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «op de markt brengen» vervangen door: op de markt introduceren.

2. In het eerste en derde lid wordt «energieverbruikend product» vervangen door: energiegerelateerd product.

F

Artikel 9.4.7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste en tweede lid wordt «energieverbruikend product» vervangen door: energiegerelateerd product.

2. In het tweede lid worden «op de markt is gebracht» en «op de markt zal worden gebracht» vervangen door onderscheidenlijk «op de markt is geïntroduceerd» en «op de markt zal worden geïntroduceerd».

G

Artikel 9.4.8 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste, tweede en derde lid, wordt «energieverbruikend product» vervangen door: energiegerelateerd product.

2. In het derde lid wordt «Verordening (EG) nr. 1980/2000» vervangen door: verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur (PbEU L 27).

ARTIKEL II

In artikel IV, tweede lid, van de Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten wordt «energieverbruikende» vervangen door: energiegerelateerde.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van 20 november 2010. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 19 november 2010, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

ARTIKEL IV

Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 4 november 2010

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de achttiende november 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 367