Besluit van 16 september 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit van 24 juli 2010, houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met de verbetering van de regels inzake verpakkingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 september 2010, nr. BJZ2010023812, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het Besluit van 24 juli 2010, houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met de verbetering van de regels inzake verpakkingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdelen A tot en met G, en K tot en met M, van het Besluit van 24 juli 2010, houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met de verbetering van de regels inzake verpakkingen (Stb. 324) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 september 2010

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de achtentwintigste september 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

In het onderhavige besluit is de gedeeltelijke inwerkingtreding geregeld van het Besluit van 24 juli 2010, houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met de verbetering van de regels inzake verpakkingen (Stb. 324) (hierna: wijzigingsbesluit).

Artikel I, onderdelen H, I en J, van het wijzigingsbesluit treden door het onderhavige besluit niet in werking, omdat deze onderdelen een vervanging inhouden van de artikelen 8 en 10 van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton. De artikelen 8 en 10 inzake statiegeld zijn tot op heden nog niet in werking getreden. Meer informatie hierover is opgenomen in de artikelsgewijze toelichting bij artikel II van het wijzigingsbesluit.

Er is ten aanzien van de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit regeling voor gekozen om geen uitvoering te geven aan de vaste verandermomenten of een invoeringstermijn van ten minste twee maanden.

Daarvoor bestaan de volgende redenen.

Onderdeel A van artikel I van het wijzigingsbesluit dient om de definitie van «verpakkingen» van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in lijn te brengen met die uit de Europese richtlijn inzake verpakkingen. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de praktijk, omdat in de praktijk al de definitie uit de Europese richtlijn wordt gehanteerd.

De onderdelen B tot en met G en M van artikel I van het wijzigingsbesluit zijn ten gunste van het verpakkende bedrijfsleven.

Artikel I, onderdeel L, van het wijzigingsbesluit is bedoeld om tegemoet te komen aan kritische opmerkingen van de Europese Commissie en andere lidstaten naar aanleiding van de technische notificatie van het wijzigingsbesluit. Voor meer informatie over de genoemde onderdelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij het wijzigingsbesluit.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa

Naar boven