Besluit van 30 september 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse wetten en algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen Nederland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 september 2010, nr. 2010-0000629120, CZW/WSG;

Gelet op artikel 240 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 104 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 23 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 16.1 van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel III van de Wet van 17 mei 2010 tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Stb 2010, nr. 347), artikel 57 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES, artikel 83 van de Veiligheidswet BES, artikel 5.1. van het Besluit overlegstelsel BES, artikel 16.1 van het Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 16.1 van het Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 10 oktober 2010 om 00:00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06:00 uur in het Europese deel van Nederland treden in werking:

 • a. de volgende wetten:

  • Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba,met uitzondering van Hoofdstuk IV;

  • Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met uitzondering van de volgende regelingen die op de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn vermeld:

   •  – Wet inkomstenbelasting BES;

   •  – Wet loonbelasting BES;

   •  – Negentigprocentsregeling buitenlands belastingplichtigen BES;

   •  – Regeling ex-patriates 1998 BES;

   •  – Regeling pensioenen BES;

   •  – Regeling vaste vergoedingen BES;

   •  – Regeling werkkleding 2001.

  • Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met uitzondering van de artikelen 2.3a, 8.6a, 8.6b, 8.20, onderdelen Ca, DDa, DDb, EEa en FFa, 8.59, onderdeel G, 8.64, onderdelen I, HH, II, JJ, KK, XX, CCC, DDD, III0B, QQQQQA, AAAAAAB, AAAAAAC, AAAAAAD, AAAAAAE, AAAAAAF, CCCCCCCA, WWWWWWWA, 10.3, 11.18, 11.21, 11.22, 11.28, 11.30, 11.32 en 13.2, onderdelen CA en CB;

  • Wet van 17 mei 2010 tot Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Stb. 2010, nr. 347), met uitzondering van artikel I, onderdeel P, hoofdstuk Ya, paragraaf 4;

  • Wet bescherming persoonsgegevens BES;

  • Veiligheidswet BES.

 • b. de volgende algemene maatregelen van bestuur:

  • Besluit overlegstelsel BES;

  • Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met uitzondering vande artikelen 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21 en 11.22,;

  • Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met dien verstande dat deze algemene maatregelen van bestuur in werking treden nadat de Aanpassingsregeling BES-wetten in werking is getreden.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 september 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de zevende oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven