Besluit van 25 januari 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs) (Stb. 2010, 8)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 20 januari 2010, nr. WJZ/2010/181101(6260), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IX van de wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs) (Stb. 2010, 8)

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs) (Stb. 2010, 8) treedt in werking met ingang van 1 maart 2010.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 januari 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de negende februari 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven