Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2010, 305Wet

Wet van 7 juli 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân wordt de op te heffen gemeente Sneek aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel wordt de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 5

  • 1. Voor de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.

  • 2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Sneek belast.

  • 3. Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.

  • 4. De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 6

In artikel 11 van de Wet op de rechterlijke indeling in het gestelde onder «3. Arrondissement Leeuwarden:» vervallen met ingang van de datum van herindeling «Bolsward,», «Nijefurd,», «Sneek,», «Wûnseradiel,» en «Wymbritseradiel,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Súdwest Fryslân,.

Artikel 7

In het gestelde onder «Fryslân» in de bijlage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 1993 vervallen met ingang van de datum van herindeling, «Bolsward» «Nijefurd» «Sneek» «Wûnseradiel» en «Wymbritseradiel» en wordt na «Smallingerland» ingevoegd: Súdwest Fryslân.

Artikel 8

  • 1. Indien het bij koninklijke boodschap van 21 juli 2007 ingediende voorstel van wet houdende bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s) (31 117) tot wet is of wordt verheven en eerder in werking is getreden dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als de datum van herindeling, vervallen met ingang van de datum van herindeling in het gestelde onder «Fryslân», in de bijlage, genoemd in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, «Bolsward,», «Nijefurd,», «Sneek,», «Wûnseradiel,» en «Wymbritseradiel,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Súdwest Fryslân,.

  • 2. Indien het in het eerste lid genoemde wetsvoorstel, tot wet is of wordt verheven en later in werking treedt dan de datum van herindeling, vervallen met ingang van de datum van inwerkingtreding van die wet in het gestelde onder «Fryslân», in de bijlage, genoemd in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, «Bolsward,», «Nijefurd,», «Sneek,», «Wûnseradiel,» en «Wymbritseradiel,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Súdwest Fryslân,.

Artikel 9

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 7 juli 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de negenentwintigste juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Kaart, genoemd in artikel 2


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 242