Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2010, 286AMvB

Besluit van 5 juli 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen F en G, van het Belastingplan 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van onze Minister van Financiën van 30 juni 2010, nr. DB2010/143 U;

Gelet op artikel XXXIX, tweede lid, van het Belastingplan 2010;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdelen F en G, van het Belastingplan 2010 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2010

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de zestiende juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen F en G, van het Belastingplan 2010. De wijzigingen van artikel 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) ingevolge artikel I, onderdeel F, van het Belastingplan 2010 bewerkstelligen dat ook kabelleggers, pijpenleggers, onderzoeksschepen en kraanschepen onder het tonnageregime worden gebracht. De wijziging van artikel 3.23 van de Wet IB 2001 ingevolge artikel I, onderdeel G, zorgt er vervolgens voor dat de werking van het tonnageregime met betrekking tot deze schepen zich tot het vervoer van zaken dan wel personen beperkt en dat voor de overige werkzaamheden het normale winstregime blijft gelden.

Gelet op het staatssteunkarakter van de maatregelen moesten de maatregelen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie voordat deze in werking konden treden. In het Belastingplan 2010 (artikel XXXIX, tweede lid) is daarom voorzien in inwerkingtreding bij koninklijk besluit en in de mogelijkheid van terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010.

De Europese Commissie heeft in haar beschikking van 27 april 2010 (C(2010) nr. 2544) de bovengenoemde wijzigingen van de tonnageregeling (steunmaatregel nr. 714/2009) goedgekeurd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 en daarbij aangegeven dat de maatregelen binnen 10 jaar opnieuw bij de Europese Commissie dienen te worden aangemeld.

Het onderhavige besluit regelt de inwerkingtreding van de wijzigingen. Overeenkomstig artikel XXXIX, tweede lid, werkt artikel I, onderdelen F en G, terug tot en met 1 januari 2010.

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager