Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2010, 266Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 juni 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 juni 2010, nr. WJZ/214918 (6269), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 9 van het Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010, met dien verstande dat:

  • a. artikel 5, onderdelen F, H, I, J, K en M, in werking treedt met ingang van 1 augustus 2010, en

  • b. artikel 5, onderdeel J, en artikel 6, onderdeel H, terugwerken tot en met 1 augustus 2006.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 juni 2010

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Uitgegeven de achtste juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

In de periode tot 1 oktober 2010 worden scholen voor primair en speciaal onderwijs aangesloten op het basisregister onderwijs (BRON). Vanaf 1 oktober 2010 leveren de scholen de leerlinggegevens op elektronische wijze aan BRON. Vanaf dat moment kan de bekostiging van deze scholen worden gebaseerd op de in BRON opgenomen gegevens en kunnen de procedures rond het schriftelijk verstrekken van leerlingenaantallen vervallen. Daarmee wordt een administratieve lastenbesparing gerealiseerd. Om scholen hier zo spoedig mogelijk van te laten profiteren, is voor wat betreft de inwerkingtredingsdatum (1 oktober 2010) afgeweken van vaste verandermomenten. De minimale invoeringstermijn ingevolge vaste verandermomenten (2 maanden) is in acht genomen.

De aanpassingen van de groeiregeling basisonderwijs en de bekostigingsparameters onder- en bovenbouw basisonderwijs treden in werking op 1 augustus 2010.

De terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2006 van de regeling over de groeitelling op de eerste schooldag van het schooljaar (artikel 5, onderdeel J) is opgenomen om financiële nadelen van scholen te voorkomen (zie paragraaf 5 van de nota van toelichting bij het Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC). Ook artikel 6, onderdeel H – een technische correctie van artikel 41 Besluit bekostiging WEC inzake de aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding – werkt terug tot en met 1 augustus 2006, omdat deze aanvullende bekostiging sinds die datum al wordt toegekend conform het aangepaste artikel 41 Besluit bekostiging WEC.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet