Besluit van 24 juni 2010, houdende wijziging van diverse besluiten vanwege de invoering van de Wet veiligheidsregio's (Aanpassingsbesluit veiligheidsregio's)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 maart 2010, nr. 2010-0000193021, CZW/WVOB;

Gelet op artikel 16, eerste, tweede, vierde en zesde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 2:1, eerste lid, en 5:12, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001, de artikelen 2 en 34 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 1 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, de artikelen 40, derde lid, van de Wet geluidhinder, de artikelen 1.1, derde lid, 5.1, eerste en vierde lid, 5.2, eerste lid, 5.3, eerste en tweede lid, 8.2, tweede lid, 8.5, 8.7, eerste lid, 8.7, eerste en derde lid, 8.19, zesde lid, 8.22, derde lid, 8.40, 8.41, 8.42, 8.42a, 9.2.2.1, 9.2.2.3, 9.2.3.2, 19.3, eerste lid en 21.8 van de Wet milieubeheer, de artikelen 2.26, derde lid en 3.1, vierde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 3.37 en 4.3 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 62, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid, de artikelen 4, eerste lid, onder h, onderdeel 2°, onder i en j, en derde lid, onder e, en 6, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en de artikelen 7, vierde lid, 30, eerste lid, 31, vierde lid, 46, vijfde lid, 47, derde lid, 48, zesde lid, 49, eerste lid, 50, derde lid, 55, vijfde lid, 61, tweede lid, 69, derde lid, 71 en 75, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s;

De Raad van State gehoord (advies van 12 mei 2010, nr. W04.10.0103/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2010, nr. 2010-0000398194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In het gestelde onder «Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:» in Bijlage A. bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie wordt «Nederlands instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra)» vervangen door: Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv).

ARTIKEL II

Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.17 wordt «artikel 1, zesde lid, van de Brandweerwet 1985» vervangen door: artikel 3, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

B

In artikel 2.5g, derde lid, onderdeel c, wordt «het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio waarin.

C

In artikel 3.34 wordt «veiligheids- en gezondheidsplan» vervangen door: veiligheids- en gezondheidsdocument.

ARTIKEL III

In artikel 1:1 van het Arbeidstijdenbesluit komt de definitie «vrijwillige brandweer» te luiden:

vrijwillige brandweer:

een werknemer van 18 jaar of ouder die zich als vrijwilliger beschikbaar heeft gesteld voor de brandweer en als zodanig door het bestuur van de veiligheidsregio of het college van burgemeester en wethouders is aangesteld en werkzaam is;.

ARTIKEL IV

In bijlage 1, onder b, onder 5°, bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt «Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen» vervangen door: Besluit informatie inzake rampen en crises.

ARTIKEL V

In het gestelde onder «Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties» in de bijlage, bedoeld in artikel 2 van het Besluit BIBOB, wordt «Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)» vervangen door: Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv).

ARTIKEL VI

Het Besluit draagbare blustoestellen 1997 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef van artikel 13 wordt «artikel 23, eerste lid, van de Brandweerwet 1985» vervangen door: artikel 64, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

B

Na artikel 15 wordt een nieuw artikel 15a ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

Dit besluit berust op artikel 30, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

ARTIKEL VII

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel p, komt te luiden:

p. ramp:

ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s;.

B

In artikel 12, derde lid, wordt «het bestuur van de regionale brandweer in wier gebied» vervangen door «het bestuur van de veiligheidsregio waarin», en vervalt «of zwaar ongeval».

C

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdelen h en i, vervalt «of zwaar ongeval».

2. In het derde lid wordt «het bestuur van de regionale brandweer in wier gebied» vervangen door «het bestuur van de veiligheidsregio waarin», en vervalt «of zwaar ongeval».

3. In het vierde lid vervalt «of zwaar ongeval».

ARTIKEL VIII

In artikel 19 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer wordt «en de bestrijding van rampen en zware ongevallen» vervangen door: , de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

ARTIKEL IX

Het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het derde en vierde lid tot tweede en derde lid.

B

In het opschrift van hoofdstuk II en in het opschrift van hoofdstuk II, paragraaf 1, wordt «aan burgemeester en wethouders» vervangen door: aan het bestuur van de veiligheidsregio.

C

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste lid en in het tweede lid wordt «burgemeester en wethouders van de gemeente» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio.

2. In het eerste lid, onderdeel d, en in het derde lid wordt «burgemeester en wethouders» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio.

D

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «burgemeester en wethouders» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio.

2. In het tweede lid wordt «Burgemeester en wethouders bepalen» vervangen door «Het bestuur van de veiligheidsregio bepaalt», wordt «brengen» vervangen door «brengt» en wordt «hun besluit»vervangen door «zijn besluit».

E

In het opschrift van hoofdstuk II, paragraaf 2, wordt «ten tijde van een ramp of een dreigende ramp en na een ramp» vervangen door: in geval van een ramp en na een ramp.

F

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef en de onderdelen a en b vervalt telkens «of dreigt plaats te vinden».

b. In onderdeel c vervalt «of de dreigende ramp».

2. In de aanhef van het derde lid vervalt telkens «of dreigt plaats te vinden» en wordt «de in het eerste lid bedoelde gegevens» vervangen door «de in het tweede lid bedoelde gegevens».

3. In de aanhef van het vijfde lid wordt «burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de ramp zich heeft voorgedaan, op hun verzoek» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio waarin de ramp zich heeft voorgedaan, op zijn verzoek.

G

In het opschrift van Hoofdstuk III, paragraaf 1, wordt «burgemeester en wethouders» vervangen door «het bestuur van de veiligheidsregio», en wordt «rampen» vervangen door «rampen en crises».

H

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De aanhef komt te luiden: De informatie die het bestuur van de veiligheidsregio over mogelijke rampen en crises aan de bevolking verschaft, omvat in ieder geval:.

b. Aan onderdeel a wordt na «ramp» toegevoegd: of crisis.

c. In de onderdelen b en c wordt na «ramp» telkens ingevoegd: of crisis.

d. De onderdelen d en e komen te luiden:

 • d. een verwijzing naar en een globale toelichting op het beleidsplan, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s;

 • e. een verwijzing naar en een globale toelichting op het crisisplan, bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s;.

2. In het tweede lid wordt «burgemeester en wethouders» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio.

I

In het opschrift van Hoofdstuk III, paragraaf 2, wordt «burgemeester en wethouders» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio.

J

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «die burgemeester en wethouders over mogelijke rampen aan de bevolking verschaffen» vervangen door: die het bestuur van de veiligheidsregio over mogelijke rampen aan de bevolking verschaft.

2. In onderdeel d wordt «de in artikel 11b, eerste lid, van de Wet rampen en zware ongevallen bedoelde verplichting» vervangen door «de in artikel 50, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s bedoelde verplichting», en vervalt «of een dreigende ramp».

3. In onderdeel f wordt «een zwaar ongeval» vervangen door: een ramp.

K

In het opschrift van hoofdstuk III, paragraaf 2a, en in het opschrift van hoofdstuk III, paragraaf 3, wordt «burgemeester en wethouders» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio.

L

In de aanhef van artikel 7 wordt «die burgemeester en wethouders over mogelijke rampen aan de bevolking verschaffen» vervangen door: die het bestuur van de veiligheidsregio over mogelijke rampen aan de bevolking verschaft.

M

In artikel 8 wordt «Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor» vervangen door: Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor.

N

Aan het opschrift van Hoofdstuk III, paragraaf 4, wordt na «rampen» toegevoegd: en crises.

O

Artikel 9, vijfde lid, komt te luiden:

 • 5. Het bestuur van de veiligheidsregio verschaft de informatie, bedoeld in het derde en vierde lid, eerder en werkt deze eerder bij, indien naar zijn oordeel ontwikkelingen in de kennis over de veiligheid en over de beoordeling van risico’s en over een doelmatige rampenbestrijding hiertoe nopen.

P

Het opschrift van Hoofdstuk III, paragraaf 5, komt te luiden:

§ 5. Verschaffing van informatie door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten tijde van een dreigende ramp of crisis.

Q

Artikel 10, eerste lid, aanhef komt te luiden:

 • 1. Indien de gemeente dreigt te worden getroffen door een ramp of crisis, wordt de bevolking door de burgemeester, dan wel door de voorzitter van de veiligheidsregio in een situatie als bedoeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, onmiddellijk gewaarschuwd, geïnformeerd en geïnstrueerd. De burgemeester, dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio, kan daarbij:.

R

Het opschrift van Hoofdstuk III, paragraaf 6, komt te luiden:

§ 6. Verschaffing van informatie door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten tijde van een ramp of crisis.

S

Artikel 11, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De informatie die de burgemeester, dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio’s in een situatie als bedoeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, ten tijde van een ramp of crisis aan de bevolking verschaft, omvat in ieder geval:

  • a. specifieke gegevens over de ramp of crisis, met name over de oorsprong, de omvang en de te verwachten gevolgen voor de bevolking of het milieu, alsmede over het te verwachten verloop van de ramp of crisis;

  • b. gegevens over de wijze waarop de bevolking op de hoogte wordt gehouden;

  • c. een beschrijving van de maatregelen die de bevolking dient te treffen om de schadelijke gevolgen van de ramp of crisis zoveel mogelijk te beperken, en de te volgen gedragslijn, waarbij de maatregelen onder meer betrekking kunnen hebben op de volgende aspecten:

   • 1°. beperken van het gebruik van bepaalde levensmiddelen die besmet kunnen zijn;

   • 2°. eenvoudige hygiëne- en ontsmettingsregels;

   • 3°. binnenshuis blijven;

   • 4°. distributie en gebruik van beschermende stoffen;

   • 5°. evacuatie;

  • d. speciale instructies voor bepaalde bevolkingsgroepen.

T

In het opschrift van Hoofdstuk IV wordt na «rampenbestrijding» ingevoegd: of crisisbeheersing.

U

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het verschaffen van informatie, bedoeld in artikel 46, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s, door het bestuur van de veiligheidsregio aan de bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken personen geschiedt schriftelijk. Deze informatie wordt geregeld bijgewerkt.

2. In het tweede lid wordt na «rampenbestrijding» ingevoegd: en crisisbeheersing.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De informatie, bedoeld in artikel 46, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s, wordt ten tijde van een ramp of crisis met relevante informatie aangevuld, rekening houdend met de omstandigheden van het specifieke geval.

4. In het vijfde lid wordt na «ramp» ingevoegd: of crisis.

V

In het opschrift van Hoofdstuk V, paragraaf 1, wordt «burgemeester en wethouders» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio.

W

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het bestuur van de veiligheidsregio waarin een inrichting geheel of in hoofdzaak is gelegen, verschaft de informatie, bedoeld in de artikelen 5 en 6, die betrekking heeft op die inrichting, tevens aan Onze Minister. Indien de bevolking of het milieu van een andere staat kan worden getroffen door een ramp in die inrichting, verstrekt het bestuur van de veiligheidsregio tevens de informatie, bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid, aan Onze Minister.

2. In het tweede lid wordt «kunnen» vervangen door «kan», en wordt «verschaffen burgemeester en wethouders van de gemeente waarin» door: verschaft het bestuur van de veiligheidsregio waarin.

3. In het vierde lid wordt «burgemeester en wethouders» vervangen door «het bestuur van de veiligheidsregio», en wordt «kunnen» vervangen door: kan.

X

Het opschrift van Hoofdstuk V, paragraaf 2, komt te luiden:

§ 2. Verschaffing van informatie door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten tijde van een ramp of crisis of een dreiging daarvan.

Y

Artikel 14, eerste en tweede lid, komt te luiden:

 • 1. Indien de bevolking of het milieu van een andere staat wordt getroffen of dreigt te worden getroffen door een ramp of crisis, verschaft de voorzitter van de veiligheidsregio de informatie, bedoeld in de artikelen 11 en 12, derde en vierde lid, tevens aan Onze Minister.

 • 2. Onze Minister verstrekt de informatie, bedoeld in het eerste lid, aan de betrokken staat.

Z

Artikel 15 vervalt.

AA

Na artikel 16 wordt een nieuw artikel 16a ingevoegd, luidende:

Artikel 16a

Dit besluit berust mede op de artikelen 7, vierde lid, 46, vijfde lid, 47, derde lid, 48, zesde lid, 49, eerste lid, en 50, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

BB

Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit informatie inzake rampen en crises.

ARTIKEL X

Het Besluit Nederlands bureau brandweerexamens wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. bureau:

het Nederlands bureau brandweerexamens, bedoeld in artikel 72 van de Wet veiligheidsregio’s;

b. bestuur:

het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens,.

B

In artikel 6 wordt «bedoeld in artikel 15a, zesde lid, van de Brandweerwet 1985» vervangen door: bedoeld in artikel 74, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

C

De artikelen 11, 12 en 13 vervallen.

D

Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende

Artikel 15a

Dit besluit berust op artikel 75, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

ARTIKEL XI

Het Besluit Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Onze Minister:

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

b. instituut:

het Nederlands instituut fysieke veiligheid, bedoeld in artikel 66 van de Wet veiligheidsregio’s;

c. bestuur:

het bestuur van het Nederlands instituut fysieke veiligheid.

B

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

Het bestuur besteedt een door Onze Minister te bepalen deel van de bijdrage, bedoeld in artikel 70, eerste lid, eerste volzin, van de Wet veiligheidsregio’s, aan de salariskosten van degenen die deelnemen aan de officiersopleidingen die met een rijksexamen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s worden afgesloten.

C

Artikel 8, vierde lid, onderdeel a, onder 2°, komt te luiden:

 • 2°. de bijdrage, bedoeld in artikel 70, eerste lid, eerste volzin, van de Wet veiligheidsregio’s, waarbij wordt aangegeven welk deel van deze bijdrage wordt besteed aan de salariskosten, bedoeld in artikel 7, alsmede, voor zover van toepassing, de tijdelijke bijdrage, bedoeld in artikel 70, eerste lid, tweede volzin, van de Wet veiligheidsregio’s, de kosten, die bij de uitvoering van de taken of van de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 66, tweede en derde lid, en 66a van de Wet veiligheidsregio’s bij derden in rekening worden gebracht en de overige inkomsten;.

D

Artikel 9, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «bedoeld in artikel 18e, eerste lid, eerste volzin, van de Brandweerwet 1985» vervangen door: bedoeld in artikel 70, eerste lid, eerste volzin, van de Wet veiligheidsregio’s.

2. In onderdeel b wordt «artikel 18e, eerste lid, tweede volzin, van genoemde wet» vervangen door: artikel 70, eerste lid, tweede volzin, van de Wet veiligheidsregio’s.

E

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «bedoeld in artikel 18e, eerste lid, van de Brandweerwet 1985, onder voorbehoud van overeenkomstige vaststelling van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken» vervangen door: bedoeld in artikel 70, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s, onder voorbehoud van overeenkomstige vaststelling van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2. In het vijfde lid, onderdeel a, wordt «bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van de Brandweerwet 1985» vervangen door: bedoeld in de artikelen 66, tweede lid, en 66a van de Wet veiligheidsregio’s.

3. In het vijfde lid, onderdeel b wordt «het Ministerie van Binnenlandse Zaken» telkens vervangen door: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

F

In de artikelen 12 en 13 wordt «bedoeld in artikel 18d, tweede lid, van de Brandweerwet 1985» vervangen door: bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

G

In artikel 13 wordt «Onze Minister van Binnenlandse Zaken» telkens vervangen door: Onze Minister.

H

Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14

In deze paragraaf wordt onder student verstaan: degene die is aangesteld bij het instituut voor de duur van de opleiding.

I

De artikelen 19, 21 en 22 vervallen.

J

Artikel 23 komt te luiden:

Artikel 23

Dit besluit berust op de artikelen 69, derde lid, en 71 van de Wet veiligheidsregio’s.

J

Artikel 25 komt te luiden:

Artikel 25

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Nederlands instituut fysieke veiligheid.

ARTIKEL XII

In artikel 15, eerste lid, van het Besluit publieke gezondheid wordt «de burgemeester» vervangen door: de voorzitter van de veiligheidsregio dan wel de burgemeester.

ARTIKEL XIII

Het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6, tweede lid, onderdelen e en f, komen te luiden:

 • e. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, en

 • f. het bestuur van de veiligheidsregio waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.

B

Artikel 7, tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. het bestuur van de veiligheidsregio of de besturen van de veiligheidsregio’s waarin de inrichtingen geheel of gedeeltelijk zijn gelegen.

C

Artikel 10, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. het bestuur van de veiligheidsregio waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.

2. Onderdeel c vervalt.

D

Artikel 15, derde lid, onderdelen b en c, komen te luiden:

 • b. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, en

 • c. het bestuur van de veiligheidsregio waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.

E

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «de verplichting die ingevolge artikel 10c, eerste lid, van de Wet rampen en zware ongevallen rust op het college van burgemeester en wethouders» vervangen door: de verplichting die ingevolge artikel 49, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s rust op het bestuur van de veiligheidsregio.

2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a vervalt «, en de burgemeester van die gemeente».

b. In onderdeel b vervalt «, en de burgemeester van die gemeenten».

c. Onder verlettering van de onderdelen d tot en met f tot c tot en met e vervalt onderdeel c.

d. In onderdeel c (nieuw) wordt de zinsnede «het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio waarin.

F

In artikel 20, tweede lid, wordt «het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio waarin.

G

In artikel 24, eerste lid, wordt de zinsnede » burgemeester en wethouders van de gemeente» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio.

H

In artikel 25, eerste lid, wordt de zinsnede «artikel 10a, derde lid, van de Wet rampen en zware ongevallen» vervangen door: artikel 48, zesde lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

I

Artikel 30 vervalt.

J

De artikelen 32 en 33 vervallen.

K

Artikel 34 komt te luiden:

Artikel 34

Dit besluit berust mede op de artikelen 31, vierde lid, 48, zesde lid, 49, eerste lid, en 61, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

L

In bijlage III, eerste lid, onderdeel l, wordt «artikel 1 van het Besluit bedrijfsbrandweren» vervangen door: artikel 7.3 van het Besluit veiligheidsregio’s.

ARTIKEL XIV

In de artikelen 1 en 7 en in het opschrift van de bijlage bij artikel 5, tweede lid, van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen vervalt «en zware ongevallen».

ARTIKEL XV

Het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden:

b. bijstand:

bijstand door een veiligheidsregio als bedoeld in artikel 51, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s;.

2. In onderdeel c vervallen «of zwaar ongeval» en «of het zware ongeval».

B

In het opschrift van paragraaf 2 vervalt «of zwaar ongeval».

C

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Onze Minister verleent op aanvraag van het bestuur van de veiligheidsregio een bijdrage voor de kosten die voor de regionale brandweer voortvloeien uit de verlening van bijstand, voor zover die kosten een bedrag van € 4500,– te boven gaan.

2. In het derde lid vervalt «of zwaar ongeval».

D

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «of zwaar ongeval».

2. In het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef en in onderdeel c vervalt «of het zware ongeval».

b. In onderdeel b, wordt «een gemeente of een regio» vervangen door: een veiligheidsregio.

E

In het opschrift van paragraaf 3 vervalt «of zwaar ongeval».

F

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «en zware ongevallen».

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De aanvraag kan worden ingediend door de colleges van burgemeester en wethouders, de besturen van de veiligheidsregio’s, het Nederlandse Rode Kruis, alsmede de in de regio werkzame instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en gezondheidsdiensten, bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s, die bij de bijstand waren betrokken.

G

In artikel 5, eerste lid, vervalt «of het zware ongeval».

H

Na artikel 9 wordt een nieuw artikel 9a ingevoegd, luidende:

Artikel 10a

Dit besluit berust op artikel 55, vijfde lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

ARTIKEL XVI

Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 5.15, derde lid, onderdeel c, 6.4, onderdeel e, 8.2, eerste lid, onderdeel d, wordt «het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio waarin.

B

In artikel 8.1, onderdeel c, wordt «het bestuur van de regionale brandweer» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio.

ARTIKEL XVII

Artikel 41a, eerste lid, onderdeel a, onder 8°, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 komt te luiden:

 • 8°. van hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van een meldkamer als bedoeld in artikel 35 van de Wet veiligheidsregio’s bezighouden met het verlenen van eerstelijns spoedeisende hulpverlening;.

ARTIKEL XVIII

Aan het slot van artikel 40a van het Warenwetbesluit drukapparatuur wordt toegevoegd: en artikel 30, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

ARTIKEL XIX

In de artikelen 6.3, eerste lid, onderdeel a, en derde lid, 6.15, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, onderdeel e, 6.16, onderdeel c, en 6.17, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit omgevingsrecht wordt «het bestuur van de regionale brandweer» vervangen door: het bestuur van de veiligheidsregio.

ARTIKEL XX

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet veiligheidsregio’s in werking treedt.

ARTIKEL XXI

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 24 juni 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Het voorliggend besluit bevat wijzigingen in diverse algemene maatregelen van bestuur, die nodig zijn vanwege de invoering van de Wet veiligheidsregio’s. De aanpassingen zijn voornamelijk technisch van aard. In het algemeen deel van de toelichting wordt een overzicht gegeven van typen aanpassingen die in meerdere besluiten terugkomen. Deze zullen in de artikelsgewijze deel niet afzonderlijk worden genoemd. Vervolgens zal in het artikelsgewijze deel uitsluitend worden ingegaan op de bijzonderheden die voor dat besluit van toepassing zijn. De volgende aanpassingen komen in meerdere besluiten terug:

 • Het begrip «zwaar ongeval» komt te vervallen. Dit is nu opgenomen in de definitie van het begrip «ramp» in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s.

 • Naast het begrip «ramp» wordt in veel gevallen «crisis» toegevoegd. De uitzondering op deze regel vormen de bepalingen die uitsluitend betrekking kunnen hebben op rampen en niet op crises, alsmede de bepalingen omtrent de rijksbijdrage voor de rampbestrijdingskosten en de tegemoetkoming schade bij rampen.

 • Het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding (Nibra) wordt vervangen door het Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv).

 • Aanpassingen in verband met de overdracht van taken en bevoegdheden van het college van burgemeesters en wethouders naar het besuur van de veiligheidsregio.

 • Het vervangen van de aanduiding «het bestuur van de regionale brandweer» door de aanduiding «het bestuur van de veiligheidsregio». De regionale brandweer is een onderdeel geworden van de veiligheidsregio’s.

 • Het vervangen van verwijzingen naar de Brandweerwet 1984, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de Wet rampen en zware ongevallen, door verwijzingen naar de desbetreffende bepaling in de Wet veiligheidsregio’s.

 • In de besluiten die waren gebaseerd op de Brandweerwet 1984, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de Wet rampen en zware ongevallen en die een nieuwe grondslag hebben gekregen in de Wet veiligheidsregio’s is een bepaling ingevoegd waarin de nieuwe grondslag wordt genoemd. Deze bepalingen worden in het besluit opgenomen omwille van de duidelijkheid omtrent de grondslag en geldigheid van het besluit.

Bij de doorlichting van de algemene maatregelen van bestuur is in eerste instantie gekeken naar de algemene maatregelen van bestuur die een grondslag hebben in de vervallen Brandweerwet 1984, de vervallen Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de vervallen Wet rampen en zware ongevallen. Voor zover deze besluiten worden «omgehangen» krachtens artikel XXXIX van de Aanpassingswet veiligheidsregio’s worden deze aangepast. Vervolgens is er gezocht naar verwijzingen naar de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de Wet rampen en zware ongevallen die waren opgenomen in andere algemene maatregelen van bestuur. Ook is er gezocht naar verwijzingen naar de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen, het Besluit tegemoetkoming schade rampen en zware ongevallen en naar het Besluit informatie bij rampen en zware ongevallen, zulks in verband met de wijziging van de citeertitels van deze regelingen. Tot slot is gezocht naar aanduidingen die na de invoering van de Wet veiligheidsregio’s achterhaald zijn. Dit betreft de volgende termen: het bestuur van de regionale brandweer, regionale brandweer, gemeentelijke brandweer, gemeentelijke brandweercommandant, gemeentelijke brandweer, ramp(en), zwaar ongeval of zware ongevallen, rampenbestrijding en Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding (Nibra).

Artikelsgewijs

Artikel II

Onderdeel C betreft een redactionele verbetering.

Artikel III

Met de invoering van de Wet veiligheidsregio’s kan de brandweerzorg zowel gemeentelijk als regionaal worden georganiseerd. Daarom kan zowel het bestuur van de veiligheidsregio als het college van burgemeester en wethouders het vrijwillig brandweerpersoneel aanstellen.

Artikel IV

Deze aanpassing komt voort uit de wijziging van de citeertitel van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen (artikel VIII, onderdeel BB, van dit besluit).

Artikel VIII

Artikel 19 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer regelt dat de Minister van VROM bij de vergunningverlening voor handelingen met genetisch gemodificeerde organismen worden gebruikt rekening moet houden met de risico’s voor mens of milieu. In de opsomming van aspecten waarmee rekening moet worden gehouden wordt de aanduiding «bestrijding van rampen en zware ongeval» vervangen door «rampenbestrijding en crisisbeheersing». Het begrip crisisbeheersing wordt hier toegevoegd, omdat zo het geheel aan eventuele effecten in de afweging wordt meegenomen.

Artikel IX

De citeertitel van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen is gewijzigd in het Besluit informatie inzake rampen en crises. Deze gewijzigde citeertitel wordt in deze toelichting gehanteerd, tenzij expliciet wordt verwezen naar dat besluit zoals dat luidde voorafgaand aan de wijzigingen door dit wijzigingsbesluit.

A

Het tweede lid, zoals dat luidde in artikel 1 van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen, vervalt omdat het begrip ramp in de Wet veiligheidsregio’s tevens het begrip zwaar ongeval bevat.

B–D

Paragraaf 1 van hoofdstuk II van het Besluit informatie inzake rampen en crises betreft risico-informatie. Een (rechts)persoon die op grote schaal gevaarlijke micro-organismen toepast of een activiteit verricht met genetisch gemodificeerde organismen, moet deze informatie verstrekken aan de autoriteiten die betrokken zijn bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze informatie moet in de zogenoemde «koude fase» worden verstrekt in het belang van de voorbereiding op een mogelijke ramp. Artikel 48, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s regelt dat de gebruiker dergelijke risico-informatie moet verstrekken aan het bestuur van de veiligheidsregio. In deze paragraaf wordt daarom telkens de aanduiding «burgemeester en wethouders van de gemeente» vervangen door «het bestuur van de veiligheidsregio».

Het is niet nodig in de artikelen 2 en 3 van het Besluit informatie inzake rampen en crises het begrip «crisis» toe te voegen omdat die bepalingen uitgaan van ongevallen die in een inrichting plaats vinden. Het kan dus uitsluitend gaan om rampen die veroorzaakt worden door een ongeval in een inrichting.

E–F

Paragraaf 2 van hoofdstuk II van het Besluit informatie inzake rampen en crises bevat bepalingen over de informatieverschaffing ten tijde van een ramp, de zogenoemde «warme fase». Een ieder die beschikt over informatie over de ramp en relevante veiligheidstechnische gegevens, moet deze verstekken aan de burgemeester van de gemeente waar de ramp plaatsvindt (artikel 50 van de Wet veiligheidsregio’s). De rol van de burgemeester in deze blijft na de invoering van de Wet veiligheidsregio’s ongewijzigd.

In artikel 4, vijfde lid, van het Besluit informatie inzake rampen en crises wordt «burgemeester en wethouders van de gemeente» vervangen door «het bestuur van de veiligheidsregio» (onderdeel F onder 3), omdat deze verplichtingen betrekking hebben op de evaluatie na de ramp. Deze informatie is vooral relevant voor mogelijke rampen, d.w.z. de koude fase. Daarom moet deze informatie worden verstrekt aan het bestuur van de veiligheidsregio.

In artikel 4 van het Besluit informatie inzake rampen en crises is de aanduiding «dreigende ramp» vervallen. In artikel 50 van de Wet veiligheidsregio’s, de grondslag van deze bepaling, wordt de aanduiding «dreigende ramp» niet gehanteerd (in tegenstelling tot andere bepalingen zoals artikel 7 van de Wet veiligheidsregio’s). De aanduiding «dreigende ramp» vervalt daarom in artikel 4 van het Besluit informatie inzake rampen en crises.

Dit betekent echter niet dat de informatie niet meer verstrekt hoeft te worden wanneer een ramp zich dreigt te voltrekken. De definitie van het begrip «ramp» in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s omvat namelijk ook de dreiging een ramp.

G–H

De paragrafen 1 tot en met 4 van Hoofdstuk III van het Besluit informatie inzake rampen en crises gaat over risico-informatie aan burgers over mogelijke rampen en crises in de koude fase. Artikel 46, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s regelt dat het bestuur van de veiligheidsregio’s deze informatie aan de burgers moet verstrekken. In de paragrafen 1 en 4 van het Besluit informatie inzake rampen en crises wordt het begrip crisis aan de bepalingen toegevoegd. Dit ligt in lijn met artikel 46, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s, de grondslag van deze bepalingen. In de paragrafen 2 en 3 van dat besluit is het begrip crisis niet toegevoegd, omdat het in die bepalingen gaat om een concrete ramp/gebeurtenis in een inrichting.

J

In artikel 6, onderdeel f van het Besluit informatie inzake rampen en crises wordt «zwaar ongeval» vervangen door ramp. In de Wet veiligheidsregio’s heeft het begrip ‘zwaar ongeval’ geen eigen betekenis meer heeft, maar maakt het deel uit van de definitie van «ramp». In de onderhavige bepaling gaat het om het informeren over stoffen die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken in een inrichting. Omdat het begrip «zwaar ongeval» binnen de reikwijdte van het begrip «ramp» valt, brengt deze wijziging geen verandering voor de informatieplicht met zich mee.

P–S

Paragraaf 5 van hoofdstuk III van het Besluit informatie inzake rampen en crises bevat bepalingen over de informatie ten tijde van een dreigende ramp of crisis. Paragraaf 6 van hoofdstuk II van dat besluit bevat bepalingen over de informatievoorziening ten tijde van een ramp of crisis. Beide paragrafen stellen regels over de informatievoorziening door de bevoegde autoriteiten gedurende de warme fase.

Op grond van de artikelen 7 en 39 van de Wet veiligheidsregio’s berust de informatieverplichting bij de burgemeester respectievelijk, in een situatie van een (dreigende) bovenlokale ramp of crisis, bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Daarom wordt de voorzitter van de veiligheidsregio in deze bepalingen genoemd.

In de paragrafen 5 en 6 van het Besluit informatie inzake rampen en crises, is het begrip «crisis» toegevoegd naast het begrip «ramp» omdat artikel 7 van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat de informatieverplichting voor rampen en crises geldt.

T–U

Hoofdstuk IV betreft informatie in de «koude fase» aan personen die betrokken zijn bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing over mogelijke risico’s. Het bestuur van de veiligheidsregio’s is op grond van artikel 46, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor deze informatievoorziening. Gezien de grondslag van deze bepalingen in artikel 46, derde en vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s betreft deze informatieplicht zowel rampen als crises.

V–Y

Hoofdstuk V van het Besluit informatie inzake rampen en crises betreft informatieverschaffing aan de minister en aan andere staten.

Paragraaf 1 van Hoofdstuk V van dat besluit betreft de informatieverplichting in de «koude fase». Conform artikel 46, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s verschaft het bestuur van de veiligheidsregio’s deze informatie aan de Minister van BZK. De Minister van BZK verstrekt deze informatie aan de andere staten (artikel 47, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s).

Paragraaf 2 van hoofdstuk V het Besluit informatie inzake rampen en crises regelt de wijze waarop andere staten worden geïnformeerd over een (dreigende) ramp of crisis. Artikel 14, eerste lid, regelt dat de relevante informatie aan de Minister van BZK wordt verstrekt. Omdat het hier altijd gaat om een ramp van bovenlokale betekenis, immers de ramp of crisis heeft gevolgen voor een andere staat, berust deze informatieverplichting aan de Minister van BZK uitsluitend bij de voorzitter van de veiligheidsregio waarin de ramp plaatsvindt. De informatieverplichting aan burgers en betrokkenen bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing berust in dergelijke omstandigheden ook uitsluitend bij de voorzitter van de veiligheidsregio (artikel 7 jo artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s).

Artikel 13 en 14, derde lid, van het Besluit informatie inzake rampen en crises bevat bepalingen over de informatieverschaffing over (mogelijke) rampen in een inrichting waarin gevaarlijke micro-organismen worden toegepast, tijdens een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen of waarbij stralingsgevaar zich voordoet. Omdat in deze bepalingen uitsluitend dergelijke rampen in een inrichting beogen, wordt het begrip «crisis» in die bepalingen niet toegevoegd. In artikel 14, eerste lid, van het Besluit informatie inzake rampen en crises is vanwege de grondslag in artikel 47, tweede en derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s het begrip «crisis» wel ingevoegd.

Z

Artikel 15 van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen komt te vervallen. De daarin geregelde afstemming tussen de burgemeesters in het geval dat meer dan één gemeente kan worden getroffen door dezelfde ramp, is niet langer relevant nu de planvorming en de aanpak van een bovenlokale ramp of crisis plaatsvindt binnen de veiligheidsregio.

Artikel X

Onderdeel C regelt dat de artikelen 11 tot en met 13 van het Besluit Nederlands bureau brandweerexamens vervallen. Die bepalingen bevatten overgangsrecht dat inmiddels is uitgewerkt.

Artikel XI

Het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding (Nibra) is vervangen door het Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv). De bepalingen van de artikelen 18a tot en met 18f van de Brandweerwet 1985 zijn overgenomen in de artikelen 66 tot en met 71 van de Wet veiligheidsregio’s. Bij de Aanpassingswet veiligheidsregio’s zijn de taken van het Nifv uitgebreid met de taken van de Landelijke faciliteit rampenbestrijding (LFR). Deze taken worden geregeld in de artikelen 66, tweede lid, onderdeel d, en 66a van de Wet veiligheidsregio’s. (NB. Artikel 66a van de Wet veiligheidsregio’s wordt middels artikel XI, onderdeel H van de Aanpassingswet in de Wet veiligheidsregio’s ingevoegd). Met betrekking tot de financiering van de taken worden de taken, genoemd in artikel 66a van de Wet veiligheidsregio’s gelijkgesteld met de taken, genoemd in artikel 66, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s. De taak, genoemd in artikel 66a van de Wet veiligheidsregio’s, betreft evenals artikel 66, tweede lid, van die wet een wettelijke taak en geen activiteit die het Nifv kan exploiteren zoals de activiteiten, genoemd in artikel 66, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

In artikel 14 wordt de definitie van «opleiding» achterwege gelaten aangezien het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen is vervallen en de functieaanduiding ook niet langer wordt geregeld.

Artikel XII

De aanpassing van het Besluit publieke gezondheid komt voort uit de aanpassing van artikel 62 van de Wet publieke gezondheid via XXXIV, onder S, van de Aanpassingswet veiligheidsregio’s.

Artikel XIII

In het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 vervalt de term «zwaar ongeval» niet, omdat deze term een eigen definitie heeft in artikel 1, onderdeel f, van dat besluit. Een dergelijk zwaar ongeval is mogelijk tevens een ramp als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s. Het toevoegen van het begrip «crisis» in dit besluit, ligt evenmin voor de hand, omdat dat besluit uitsluitend betrekking heeft op zware ongevallen die plaats kunnen vinden in een inrichting.

In de artikelen 6, tweede lid, onderdeel e, 15, derde lid, onderdeel b, en 18, onderdelen a en c, van het Besluit risico’s zware ongevallen wordt vervalt de afzonderlijke kennisgeving aan de burgemeester. De burgemeester wordt zowel in zijn hoedanigheid als lid van het college van burgemeesters en wethouders, als in zijn hoedanigheid als lid van het bestuur van de veiligheidsregio geïnformeerd.

C

Een inrichting moet een veiligheidsrapport opstellen als bedoeld in artikel 10 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999. Het bevoegd gezag, dat is de vergunningverlenende instantie voor de inrichting, kan op grond van artikel 10, derde lid, van dat besluit, besluiten dat het veiligheidsrapport geen betrekking heeft op bepaalde stoffen die in de inrichting worden gebruikt. Voor deze beslissing was, op grond van artikel 10, vierde lid, van dat besluit, overeenstemming nodig met de door de Minister van SZW aangewezen toezichthouder, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en het bestuur van de regionale brandweer. Omdat de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing met de invoering van de Wet veiligheidsregio’s berust bij het bestuur van de veiligheidsregio, is overeenstemming met de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders voor een dergelijke vrijstelling niet langer nodig. Daarom is in deze wijziging de vereiste overeenstemming beperkt tot de SZW-toezichthouder en het bestuur van de veiligheidsregio. Dit leidt tot een vermindering van de bestuurlijke drukte. De gemeentelijke inbreng blijft geborgd door het lidmaatschap van de burgemeester van het bestuur van de veiligheidsregio.

G

Artikel 24, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 regelt het opstellen van een inspectieprogramma door de SZW-toezichthouder. Voor dit inspectieprogramma was voorheen de overeenstemming met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente vereist. Omdat het bestuur van de veiligheidsregio’s verantwoordelijk is voor de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing, is in deze bepaling het college van burgemeester en wethouders vervangen door het bestuur van de veiligheidsregio.

Artikel XV

Het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten wordt met betrekking tot de bijdrage voor de bijstandskosten inhoudelijk gewijzigd. Artikel 55, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat deze vergoeding wordt verstrekt aan de veiligheidsregio. Voorheen werden deze kosten vergoed aan de gemeenten. De artikelen 1, onderdeel b, en 2, eerste lid, van dat besluit worden hierop aangepast.

Voor de kosten voortvloeiende uit de bestrijding van een ramp kunnen, grond van artikel 55, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s, uitsluitend gemeenten een rijksbijdrage ontvangen. De Wet veiligheidsregio’s verandert hierin de bestaande situatie niet. Voor zover de veiligheidsregio kosten maakt die voortkomen uit de bestrijding van een ramp, kunnen deze kosten worden verhaald op de gemeente waarin de ramp plaatsvond. De gemeente kan deze kosten in rekening brengen voor de rijksbijdrage.

In artikel 4, tweede lid, van het Besluit rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten (artikel XVI, onderdeel D, onder 2) worden de daar genoemde gezondheidsdiensten vervangen door een verwijzing naar de gezondheidsdiensten, genoemd in artikel 33, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s. Die opsomming omvat alle diensten die bij de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen betrokken zijn.

Artikel XVII

In artikel 41a, eerste lid, onderdeel a, onder 8°, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 werd verwezen naar «een centrale post als bedoeld in artikel 1 van de Wet ambulancevervoer óf een centrale post voor het ambulancevervoer als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen». Dit betrof de centrale post voor het ambulancevervoer. Met de invoering van de Wet veiligheidsregio’s is hiervoor de meldkamer, bedoeld in artikel 35 van de Wet veiligheidsregio’s, in de plaats gekomen. Ook in artikel 1, eerste lid, van de Wet ambulancevervoer wordt via artikel XXXI, onderdeel A, van de Aanpassingswet veiligheidsregio’s de aanduiding «centrale post» vervangen door een verwijzing naar de meldkamer, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in de Staatscourant.

Naar boven