Besluit van 24 juni 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s en de Aanpassingswet veiligheidsregio’s

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2010, nr. 2010-0000402055, CZW/WVOB;

Gelet op artikel 81 van de Wet veiligheidsregio’s en artikel XLI van de Aanpassingswet veiligheidsregio’s;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet veiligheidsregio’s treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Artikel 2

De Aanpassingswet veiligheidsregio’s treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010, met uitzondering van artikel XXI, de onderdelen B en C, en artikel XXXIII.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De Aanpassingswet veiligheidsregio’s bevat in de artikelen XXI en XXXIII (inmiddels) onjuiste verwijzingen naar de Waterwet respectievelijk de Wet veiligheidsregio’s. De komende Reparatiewet BZK 2010 voorziet in een oplossing hiervoor. Het is niet gewenst dat voordien de genoemde artikelen in werking treden. Derhalve is in artikel 2 gebruikt gemaakt van de mogelijkheid tot gedifferentieerde inwerkingtreding.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Naar boven