Besluit van 11 juni 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 mei 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 mei 2010, directie Wetgeving, nr. 5654188/10/6;

Gelet op artikel VIII van de Wet van 20 mei 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven (Stb. 205);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen van de Wet van 20 mei 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven (Stb. 205), met uitzondering van artikel I, treden in werking met ingang van 1 juli 2010.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 juni 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vierentwintigste juni 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

In de Wet van 20 mei 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven (Stb. 205) is bepaald dat de artikelen van deze wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

In het onderhavige besluit is geregeld dat de artikelen van de wet, met uitzondering van artikel I betreffende openbaarmaking van fusie- en splitsingsvoorstellen, met ingang van 1 juli 2010 in werking treden.

Bij de inwerkingtreding van de wet wordt rekening gehouden met een vast verandermoment comform de vaste verandermomentensystematiek. Inwerkingtreding per 1 juli 2010 stelt ondernemers in staat op korte termijn gebruik te maken van deze lastenverlichtingsmaatregelen. Daarom wordt afgeweken van de minimale invoeringstermijn van twee maanden volgens het systeem van de vaste verandermomenten.

Artikel I treedt op een later tijdstip in werking vanwege de noodzakelijke ICT-voorzieningen om fusie- en splitsingsvoorstellen via de internetsite van de Kamer van Koophandel mogelijk te maken.

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven