Wet van 20 mei 2010 tot implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (PbEU L 220)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (PbEU L 220) noodzaakt tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele bijzondere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 38m wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt de zinsnede «alsmede de veelheid van misdrijven waarvoor deze eerder is veroordeeld» vervangen door: alsmede de veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Onder een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder 2°, wordt mede verstaan een onherroepelijke veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

B

In artikel 43a wordt «een veroordeling» vervangen door: een vroegere veroordeling.

C

Artikel 43c vervalt.

D

Na artikel 78b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78c

Waar van een voorafgegane of vroegere veroordeling wegens een strafbaar feit wordt gesproken, wordt daaronder mede verstaan een voorafgegane of vroegere onherroepelijke veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

ARTIKEL II

Aan artikel 67a van het Wetboek van Strafvordering wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Onder onherroepelijke veroordeling als bedoeld in het tweede lid, onder 3°, wordt mede verstaan een onherroepelijke veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

ARTIKEL III

Aan artikel 179 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 10. Voor de toepassing van het vierde onderscheidenlijk het vijfde lid, wordt onder vroegere onherroepelijke veroordeling mede verstaan een vroegere onherroepelijke veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens feiten soortgelijk aan de feiten, bedoeld in het vierde onderscheidenlijk het vijfde lid.

ARTIKEL IV

Aan het slot van artikel 7, derde lid, van de Handelsnaamwet wordt een zin toegevoegd, luidende:

Onder vroegere veroordeling wordt mede verstaan een vroegere veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

ARTIKEL V

Aan het slot van artikel 20, derde lid, van de Pleegkinderenwet wordt een zin toegevoegd, luidende:

Onder onherroepelijke veroordeling wordt mede verstaan een onherroepelijke veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

ARTIKEL VI

Aan het slot van artikel 81, derde lid, van de Waterschapswet wordt een zin toegevoegd, luidende:

Onder vroegere veroordeling wordt mede verstaan een vroegere veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

ARTIKEL VII

In artikel 30, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt na de zin «Met een veroordeling wordt een strafbeschikking gelijkgesteld.» een zin ingevoegd, luidende:

Onder vroegere onherroepelijke veroordeling wordt mede verstaan een vroegere onherroepelijke veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie.

ARTIKEL VIII

Aan artikel 11.11 van de Wet luchtvaart wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Onder vroegere onherroepelijke veroordeling als bedoeld in het derde onderscheidenlijk het vierde lid, wordt mede verstaan een vroegere onherroepelijke veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens feiten soortgelijk aan de feiten, bedoeld in het derde onderscheidenlijk het vierde lid.

ARTIKEL IX

Aan het slot van artikel 43, derde lid, van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten wordt een zin toegevoegd, luidende:

Onder vroegere veroordeling wordt mede verstaan een vroegere veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

ARTIKEL X

Aan artikel 103 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Onder vroegere veroordeling als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan een vroegere veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens feiten soortgelijk aan de feiten, bedoeld in de artikelen 96 en 97.

ARTIKEL XI

Aan het slot van artikel 107, derde lid, van de Wet op de registeraccountants wordt een zin toegevoegd, luidende:

Onder vroegere veroordeling wordt mede verstaan een vroegere veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

ARTIKEL XII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 20 mei 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de tiende juni 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 257

Naar boven