Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2010, 159AMvB

Besluit van 23 december 2009 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 11 november 2009, nr. WJZ/167791 (1752), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2.2.1, eerste en vijfde lid, 2.2.4, vierde lid, 2.3.6, tweede en derde lid, 2.4.1, eerste en tweede lid, 2.4.2, vierde lid, 2.5.3, negende lid, 2.5.5, tweede en derde lid, 2.5.5c, vijfde lid, 2.6a en 7.4.11, derde en vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 29, 30, 60, 103, 103a, 103d, vijfde lid, en 106, eerste en derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, 3.14, derde lid, 6.2, derde lid, 9.6 en 10.6, zevende lid, van de Wet studiefinanciering 2000, 4, vierde lid, en 5, vierde lid, van de Les- en cursusgeldwet, 6.13, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 2.2, derde lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, 45 van de Comptabiliteitswet 2001, 1, tweede lid, 5, tweede lid, 7, tweede lid, 16, tweede lid, en 27, eerste lid, onderdeel i, en vijfde lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, 24, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, 48, vierde lid, en 64, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 48, vierde lid, en 64, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 3, tweede en derde lid, 5, eerste lid, onderdeel c, derde en vierde lid, 6, tweede lid, onderdeel b, 7, tweede lid, 13, vierde lid, 15, vierde, vijfde en zesde lid, 16, eerste, derde, vierde en vijfde lid, 18, eerste, derde en vierde lid, 19, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, 23, vijfde lid, 28, 31, derde lid, 47, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, 48, tweede lid, onderdelen a en b, en derde lid, en 64, vierde lid, van de Wet inburgering, 16a, tweede lid, 21, tweede lid, en 34, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000, 64, negende lid, en 67, vierde en vijfde lid, van de Wet werk en bijstand en artikel 17, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 november 2009, nr. W05.09.0481/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 18 december 2009, nr. WJZ/175799 (1752), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

ARTIKEL I

Het Uitvoeringsbesluit WEB wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1.1, onderdeel c, komt te luiden:

  • c. basisregister onderwijs: basisregister onderwijs als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht.

B

In artikel 2.2.7, eerste lid, wordt «de Informatie Beheer Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

C

In artikel 4b.1.1 vervallen het eerste lid alsmede de aanduiding «2.» voor het tweede lid.

D

Hoofdstuk 4B, paragraaf 2, vervalt.

E

Het opschrift van hoofdstuk 4B, paragraaf 3, komt te luiden:

Paragraaf 3. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door Minister

F

Artikel 4b.3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «raadplegen» vervangen door: gebruiken.

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. In de aanhef van het eerste lid (nieuw) wordt «raadplegen» vervangen door: gebruiken.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen d tot en met f, worden gespecificeerd overeenkomstig het bepaalde krachtens artikel 2.5.5a, derde lid, eerste volzin, van de wet.

G

Artikel 4b.3.2 vervalt.

H

Artikel 4b.3.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «raadpleging» vervangen door: gebruik.

2. In het eerste lid wordt «geraadpleegd» vervangen door «gebruikt» en vervalt «van het agentschap Centrale financiën instellingen».

3. In het tweede lid wordt in de aanhef «raadplegen» vervangen door «gebruiken», wordt in onderdeel b «naar aanleiding van een melding van de Informatie Beheer Groep of de inspectie» vervangen door «ten behoeve van een onderzoek» en vervalt in onderdeel c «op grond van artikel 2.5.5d, derde lid, van de wet».

4. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Onder gebruik ten behoeve van de vaststelling van de bekostiging van de instelling van de gegevens, bedoeld in artikel 4b.3.1, wordt mede verstaan het daartoe noodzakelijke gebruik voor de motivering van beschikkingen en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften.

I

Hoofdstuk 6, paragraaf 4, vervalt.

J

In bijlage 4, onder het kopje «termijnen», wordt «de website www.cfi.nl» vervangen door «www.ocwduo.nl» en wordt «CFI» vervangen door: het Ministerie van OCW.

K

In bijlage 6, onder het kopje «termijnen», wordt «Cfi» vervangen door: het Ministerie van OCW.

ARTIKEL II

Het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt de begripsbepaling van Informatie Beheer Groep.

B

In de artikelen 10, vierde lid, 32, zesde lid, 38, eerste en derde lid, 54, tweede lid, en 56, eerste en tweede lid, wordt «de Informatie Beheer Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

C

In de artikelen 36, eerste lid, en 40, eerste lid, wordt «De Informatie Beheer Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

ARTIKEL III

Het Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c vervalt.

2. De onderdelen d tot en met f worden geletterd c tot en met e.

3. Onderdeel d (nieuw) komt te luiden:

  • d. basisregister onderwijs: basisregister onderwijs als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht.

B

Paragraaf 2 vervalt.

C

Het opschrift van paragraaf 3 komt te luiden:

§ 3. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door Minister

D

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «raadplegen» vervangen door: gebruiken.

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. In de aanhef van het eerste lid (nieuw) wordt «raadplegen» vervangen door: gebruiken.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen e tot en met j, worden gespecificeerd overeenkomstig het bepaalde krachtens artikel 103b, derde lid, eerste volzin, van de wet.

E

Artikel 8 vervalt.

F

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «raadpleging» vervangen door: gebruik.

2. In het eerste lid wordt «geraadpleegd» vervangen door «gebruikt» en vervalt «van het agentschap Centrale financiën instellingen».

3. In het tweede lid wordt in de aanhef «raadplegen» vervangen door «gebruiken», wordt in onderdeel b «naar aanleiding van een melding van de IB-Groep of de inspectie» vervangen door «ten behoeve van een onderzoek» en vervalt in onderdeel c «op grond van artikel 103e, derde lid, van de wet».

4. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Onder gebruik ten behoeve van de vaststelling van de bekostiging wordt mede verstaan het daartoe noodzakelijke gebruik voor de motivering van beschikkingen en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften.

G

Artikel 10 vervalt.

ARTIKEL IV

Het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, vervalt.

B

In de artikelen 3, eerste lid, en 18, eerste lid, wordt «De Informatie Beheer Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

C

In de artikelen 4, vierde lid, 11, vierde lid, en 34, eerste, tweede en derde lid, wordt «de Informatie Beheer Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

ARTIKEL V

Het Besluit studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 7, tweede lid, 12f, eerste, tweede en derde lid, en 16, wordt «De IB-Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

B

In de artikelen 11 en 18, eerste en negende lid, wordt «de IB-Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

ARTIKEL VI

Het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt de begripsbepaling van Informatie Beheer Groep.

B

In de artikel 10, eerste en tweede lid, wordt «de Informatie Beheer Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

ARTIKEL VII

Het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2, vierde lid, 3, tweede lid, 4, eerste lid, onderdeel b, en 8 wordt «de IB-Groep» telkens vervangen door: Onze minister.

B

In artikel 4, eerste lid, aanhef, wordt «de IB-Groep» vervangen door: het Ministerie van OCW.

ARTIKEL VIII

Het Bekostigingsbesluit W.V.O. wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt de begripsbepaling van IB-Groep.

B

In artikel 14a, tweede lid, wordt «de IB-Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

C

In artikel 15a, eerste lid, vervalt de zinsnede «, na overleg met de IB-Groep,».

ARTIKEL IX

Het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 vervalt onderdeel f.

B

In artikel 3.3 wordt «De Informatie Beheer Groep» vervangen door: Onze minister.

C

In artikel 4.4, eerste en derde lid, wordt «de Informatie Beheer Groep» telkens vervangen door: Onze minister.

ARTIKEL X

Het Besluit informatievoorziening WVO wordt als volgt gewijzigd:

In Bijlage 2, onder het kopje «VRAGENLIJST M.0090», wordt «Centrale Financiën Instellingen» vervangen door: Ministerie van OCW.

ARTIKEL XI

Het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3a, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. «De IB-Groep» wordt vervangen door: Onze Minister.

2. «de IB-Groep» wordt telkens vervangen door: Onze Minister.

MINISTERIE VAN FINANCIËN

ARTIKEL XII

Het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie wordt als volgt gewijzigd:

In bijlage A, onderdeel 1, onder het kopje «Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:», vervalt «- Informatie Beheer Groep;».

MINISTERIE VAN JUSTITIE

ARTIKEL XIII

Het Besluit BIBOB wordt als volgt gewijzigd:

In de bijlage, onder het kopje «Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap», vervalt «- Informatie Beheer Groep».

ARTIKEL XIV

Het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3, onderdeel a, vervalt de zinsnede «, de Informatie Beheer Groep, bedoeld in de Wet van 15 december 1993, houdende regeling van de bestuurlijke verhouding tussen de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Informatie Beheer Groep, voorheen de Informatiseringsbank,».

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARTIKEL XV

Het Besluit SUWI wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5.7, onderdeel c, komt te luiden:

  • c. aan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan wel, voor zover het betreft het onderwijs of onderzoek op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bij of krachtens een onderwijswet aan hen opgedragen taken, alsmede aan Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Wet inburgering.

MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

ARTIKEL XVI

Het Besluit inburgering wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2.7, tweede, vierde en vijfde lid, 3.2, eerste lid, 3.3, eerste en tweede lid, 3.6, tweede lid, 3.7, vierde lid, 3.9, tweede en derde lid, 3.10, eerste tot en met derde lid, 3.12, zesde lid, 4.3, tweede lid, 4.5, tweede lid, 4.8, eerste lid, 4.9, 4.13, eerste lid, 4.17, tweede en derde lid, 4.20, tweede lid, 4.22, eerste lid, 6.1, eerste lid, onderdeel f, en de bijlage, onderdelen b en c, wordt «de IB-Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

B

In de artikelen 2.7, zesde lid, 3.2, tweede lid, 3.5, eerste lid, 4.4, 4.11, eerste lid, 4.13, tweede lid, 4.19, 4.20, eerste lid, en 6.6 wordt «De IB-Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

C

Artikel 6.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel j, wordt «de IB-Groep» vervangen door: Onze Minister.

2. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • l. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

3. In het tweede lid vervalt «, de IB-Groep».

D

Artikel 6.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel d, wordt vervangen door twee onderdelen, luidende:

  • d. Onze Minister;

  • e. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

2. In het tweede lid wordt «de IB-Groep» vervangen door: Onze Minister.

E

In artikel 6.8 wordt «de hoofddirectie van de IB-Groep» vervangen door: Onze Minister.

F

De bijlage, onderdelen a en h, wordt als volgt gewijzigd:

1. «door de IB-Groep van» wordt vervangen door: door Onze Minister van.

2. «bij de IB-Groep bekende diploma’s» wordt vervangen door: bij Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekende diploma’s.

ARTIKEL XVII

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en waarbij kan worden bepaald dat dit besluit of een artikel of onderdeel daarvan kan terugwerken tot en met een bij dat besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de zevenentwintigste april 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

1. Inleiding

Met dit besluit zijn zestien algemene maatregelen van bestuur aangepast aan de Wet tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (Stb. 2009, 492), hierna: Wet DUO. Deze wet houdt verband met de reorganisatie van de uitvoering op het terrein van het onderwijs.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beschikte over twee uitvoeringsorganisaties: Centrale Financiën Instellingen (CFI) en de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). Met het oog op de verbetering van de doelmatigheid, de dienstverlening en de aansturing is besloten deze organisaties samen te voegen en onder de ministeriële verantwoordelijkheid te plaatsen. Daarbij is de status van zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van de IB-Groep komen te vervallen. De Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (WVI), waarin de zbo-status van de IB-Groep was verankerd, is daartoe ingetrokken. Met de Wet DUO zijn de bevoegdheden van de IB-Groep overgegaan naar de Minister. Dit is, naargelang van de definitie van dat bestuursorgaan in de verschillende onderwijswetten, de Minister van OCW, dan wel, voor zover het betreft het onderwijs of het onderzoek op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het navolgende wordt kortweg gesproken van: de Minister. De taken die de IB-Groep verrichtte op grond van de Wet inburgering (Wi) zijn toebedeeld aan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI). De bepalingen over het basisregister onderwijs die waren opgenomen in de WVI, zijn verplaatst naar de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). Daarbij waren aanpassingen van de regelgeving omtrent het basisregister onderwijs en het verwerken van persoonsgegevens nodig in verband met het vervallen van de zbo-status van de IB-groep en de bovengenoemde overgang van de taken van de IB-Groep naar de Minister. Deze heeft onder meer het beheer verkregen van het basisregister onderwijs, dat voordien bij de IB-Groep berustte. Een en ander ziet niet alleen op hetgeen met betrekking tot het basisregister onderwijs in de WOT is opgenomen, maar ook op de bepalingen in de diverse sectorwetten over het basisregister onderwijs en het verwerken van persoonsgegevens.

Het onderhavige besluit regelt de aanpassing van amvb’s aan de nieuwe situatie van het vervallen zijn van de zbo-status van de IB-Groep, de plaatsing van de gefuseerde uitvoeringsorgansiatie onder de verantwoordelijkheid van de Minister, en de overgang van de taken van de IB-Groep op grond van de Wi naar de Minister voor WWI. Het gaat daarbij uitsluitend om technische of redactionele wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de Wet DUO. Veelal betreft het niet meer dan het vervangen van de vermelding van CFI of de IB-Groep door vermelding van de Minister. Bijzondere aandacht verdienen artikel I, onderdeel D, en artikel III, onderdeel B. Bij deze artikelen vervalt een paragraaf van respectievelijk het Uitvoeringsbesluit WEB en het Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO. Deze paragrafen bevatten nadere voorschriften voor het gebruik door de Minister en de Inspectie van het onderwijs van geanonimiseerde gegevens uit het basisregister onderwijs. Dit gebruik wordt voortaan nader bepaald bij ministeriële regeling: zie artikel I, onderdeel H, en artikel X, onderdeel E, van de Wet DUO.

De inwerkingtredingsbepaling, artikel XVII, voorziet in inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Deze keuze houdt verband met het procedurevoorschrift dat het besluit alvorens in werking te kunnen treden gedurende vier weken dient voor te hangen bij de Eerste en Tweede Kamer (artikelen 2.21, zesde lid, en 2.4.1, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 29, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en 6.2, zevende lid, van de Wet studiefinanciering 2000). Daarnaast is het streven de inwerkingtreding zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de datum van inwerkingtreding van de Wet DUO, namelijk 1 januari 2010. Het inwerkingtredings-kb zal echter niet eerder dan in 2010 worden gepubliceerd. Om die reden maakt artikel XVII terugwerkende kracht mogelijk.

2. Financiële gevolgen

Het besluit heeft geen gevolgen voor de rijksbegroting.

3. Uitvoeringsgevolgen

CFI en de IB-Groep hebben een toets op de uitvoerbaarheid van het onderhavige besluit uitgevoerd. Ze hebben alletwee geconcludeerd dat het besluit voor hen geen uitvoeringsconsequenties heeft.

4. Administratieve lasten

Het besluit heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. Het besluit is ter beoordeling voorgelegd aan het Adviescollege administratieve lasten (Actal). Actal heeft laten weten vanuit het oogpunt van administratieve lasten geen bezwaar tegen het besluit te hebben.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.