Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2010, 150AMvB

Besluit van 17 maart 2010 houdende wijziging van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PbEU L 260) (implementatie richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 februari 2010, nr. BJZ2010003655, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op richtlijn nr. 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PbEU L 260) en de artikelen 21 en 32 van de Kernenergiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 2010, nr. W08.10.0040/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 maart 2010, nr. BJZ2010007859, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de begripsbepalingen «richtlijn 94/55/EG» en «richtlijn 96/49/EG» en worden in de alfabetische rangschikking het volgende begrip en de daarbij behorende omschrijving ingevoegd:

de richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land:

richtlijn nr. 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PbEG L 260);.

2. In het tweede lid wordt «richtlijn 94/55/EG of richtlijn 96/49/EG» vervangen door: de richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land.

B

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 5, eerste lid, van richtlijn 96/49/EG» vervangen door: de richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land.

2. In het vierde lid wordt «artikel 6, negende tot en met twaalfde, en veertiende lid, van richtlijn 96/49/EG» vervangen door: artikel 6, tweede, derde en vijfde lid, van de richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land.

C

In artikel 10, eerste lid, wordt «artikel 5, eerste lid, van richtlijn 96/49/EG» vervangen door: de richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land.

D

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

Ten aanzien van het vervoeren van splijtstoffen of ertsen over land, anders dan over de spoorweg, en het voorhanden hebben van genoemde stoffen bij opslag in verband met zodanig vervoer zijn de artikelen 7 en 8 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van «VSG» telkens wordt gelezen: VLG.

E

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

  • 1. Ten aanzien van het vervoeren van radioactieve stoffen over land, anders dan over de spoorweg, en het voorhanden hebben van genoemde stoffen bij opslag in verband met zodanig vervoer zijn de artikelen 9 en 10, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van «VSG» wordt gelezen: VLG.

  • 2. Ten aanzien van de krachtens het eerste lid van toepassing zijnde bepalingen is artikel 8, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 17 maart 2010

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de zevende april 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

I Algemeen

Richtlijn 94/55/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en richtlijn 96/49/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor zijn met ingang van 30 juni 2009 vervangen door richtlijn 2008/68/EG (hierna: de richtlijn vervoer van gevaarlijke stoffen over land). Met deze richtlijn is één gemeenschappelijke regeling tot stand gebracht die van toepassing is op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het spoor en de binnenwateren.

De richtlijn vervoer van gevaarlijke stoffen over land is geïmplementeerd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (hierna: VLG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna: VSG) en de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (hierna: VBG).

In het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (hierna: Besluit vervoer) waren nog verwijzingen naar de richtlijnen 94/55/EG en 96/49/EG opgenomen. Het Besluit vervoer moest derhalve op dit punt nog worden gewijzigd. Het onderhavige besluit voorziet hierin.

De richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land noodzaakt niet tot het aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen in het Besluit vervoer.

In het Besluit vervoer wordt namelijk verwezen naar de VLG voor zover het gaat om bepalingen met betrekking tot het vervoer over de weg, naar de VSG, voor zover het gaat om bepalingen met betrekking tot het vervoer per spoor, en naar de VBG, voor zover het gaat om bepalingen met betrekking tot het vervoer over de binnenwateren. Die regelingen zijn, zoals hiervoor is aangegeven, aangepast aan de richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land.

In verband met de intrekking van richtlijn 94/55/EG en 96/49/EG per 30 juni jl. had het onderhavige besluit met ingang van die datum in werking moeten treden.

Het feit dat deze datum van inwerkingtreding niet is gehaald, heeft geen materiële gevolgen. In het besluit wordt met betrekking tot de verschillende vervoersmodaliteiten (weg, spoor en binnenwateren) immers verwezen naar de hiervoor genoemde regelingen.

Het onderhavige besluit heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Het besluit heeft evenmin bedrijfseffecten en milieueffecten tot gevolg of gevolgen voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

De voordracht van dit besluit is mede namens de Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Verkeer en Waterstaat gedaan.

II De artikelen

Artikel I

Onderdelen B en C

De inhoud van artikel 5, eerste lid, van richtlijn 96/49/EG is overgenomen in artikel 5, eerste lid, van de richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land. De mogelijkheden voor lidstaten om van die richtlijn af te wijken of aanvullende voorschriften te stellen, vloeien echter niet uitsluitend uit artikel 5, eerste lid, van de laatstgenoemde richtlijn voort.

Om die reden wordt in het eerste lid van artikel 8 en artikel 10 verwezen naar die richtlijn in zijn geheel.

De in het negende tot en met twaalfde en veertiende lid van richtlijn 96/49/EG geregelde materie is geïntegreerd in artikel 6, tweede, derde en vijfde lid, van de richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land. Artikel 8, vierde lid, is in verband hiermee aangepast.

Onderdelen D en E

De wijzigingen in de artikelen 11 en 12 zijn het gevolg van de vervanging van de richtlijnen 94/55/EG en 96/49/EG door de richtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionale aard bevat.