Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2010, 148Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 18 maart 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 20 februari 2010, tot wijziging van de Wet geluidhinder (verduidelijking 12-dagenregeling met betrekking tot internationale racecircuits) (Stb. 2010,112)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 maart 2010, nr. BJZ2010006050, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de wet van 20 februari 2010 tot wijziging van de Wet geluidhinder (verduidelijking 12-dagenregeling met betrekking tot internationale racecircuits) (Stb. 2010,112);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 20 februari 2010 tot wijziging van de Wet geluidhinder (verduidelijking 12-dagenregeling met betrekking tot internationale racecircuits) (Stb. 2010,112) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 maart 2010

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de zevende april 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Krachtens dit besluit treedt de wet van 20 februari 2010 tot wijziging van de Wet geluidhinder (verduidelijking 12-dagenregeling met betrekking tot internationale racecircuits) in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst (Stb. 2010,112).

Om op korte termijn duidelijkheid omtrent de mogelijkheden voor het naderende seizoen aan de betrokken circuits te verschaffen, is het wenselijk dat de wet zo spoedig mogelijk in werking treedt. Daarmee wordt afgeweken van het uitgangspunt van vaste verandermomenten voor regelgeving en van het uitgangspunt dat minimaal drie maanden voorafgaand aan het verandermoment publicatie van de nieuwe regels plaatsvindt.

Deze afwijking is in dit geval gerechtvaardigd door het belang dat de betrokken circuits bij de veranderde regelgeving hebben.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa