Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2010, 137Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 24 maart 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 19 maart 2010, kenmerk 3090717;

Gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Crisis- en herstelwet treedt in werking met ingang van 31 maart 2010.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 maart 2010

Beatrix

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de dertigste maart 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin