Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van Strafvordering te wijzigen ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kernenergiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 15b, eerste lid, onder c, komt te luiden:

 • c. de bewaring en beveiliging van splijtstoffen en ertsen en de beveiliging van inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b;.

B

Artikel 32, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Onverminderd het in artikel 29 bepaalde kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot radioactieve stoffen met het oog op de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen of in het belang van de beveiliging van die stoffen.

C

Artikel 68, onder a, komt te luiden:

 • a. gegevens, hulpmiddelen en materialen voor:

  • 1°. de vrijmaking van kernenergie,

  • 2°. de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van splijtstoffen en

  • 3°. de beveiliging van bij die maatregel aangewezen categorieën van splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen en inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b,

  voor zover deze, hetzij rechtstreeks van de overheid, hetzij met instemming van het bevoegde gezag, onder verplichting tot geheimhouding zijn verkregen, dan wel door Onze Ministers, wie het aangaat, zijn aangewezen;.

D

In artikel 80, eerste lid, wordt na «aanzienlijke schade aan goederen» ingevoegd: of het milieu.

E

In de aanhef van artikel 80a wordt «artikel 7, eerste lid, onder a» vervangen door: «artikel 7, eerste lid, onder a en d» en wordt na «(Trb. 1981, 7)» ingevoegd: , zoals gewijzigd bij de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van dat verdrag (Trb. 2006, 81),.

ARTIKEL II

De Uitleveringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, derde lid, wordt «(Trb. 1998, 84) en» vervangen door: «(Trb. 1998, 84),» en wordt na «(Trb. 2000, 12)» ingevoegd: en artikel 7 van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 1981, 7), zoals gewijzigd bij de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van dat verdrag (Trb. 2006, 81).

B

In artikel 51a, tweede lid, zevende gedachtestreepje, wordt na «artikelen 157, 161 quater,» ingevoegd: «173a, 225,», wordt «26 en 38 van de Kernenergiewet» vervangen door: «26, 38 en 76a van de Kernenergiewet» en wordt na «(Trb. 1981, 7)» ingevoegd: , zoals gewijzigd bij de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van dat verdrag (Trb. 2006, 81).

ARTIKEL III

In artikel 552hh, tweede lid, tweede gedachtestreepje, van het Wetboek van Strafvordering wordt na «(Trb. 1981, 7)» toegevoegd: , zoals gewijzigd bij de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van dat verdrag (Trb. 2006, 81).

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 18 december 2008

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de negentiende februari 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 450

Naar boven