Besluit van 23 december 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassingswet dienstenrichtlijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 17 december 2009, nr. WJZ / 9226681;

Gelet op artikel X van de Aanpassingswet dienstenrichtlijn;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Aanpassingswet dienstenrichtlijn treedt in werking met ingang van 28 december 2009. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 27 december 2009, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de vierentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven