Besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 3 december 2009 tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2009, nr. R&P/RPA/09/27796;

Gelet op artikel VIII van de Wet tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige treedt in werking met ingang van 1 januari 2010, met uitzondering van artikel II.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel II van de Wet tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige treedt niet in werking. Dit artikel is opgenomen voor het geval de Wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (Stb. 2009, 580) niet in werking zou zijn getreden. De genoemde wet treedt eveneens met ingang van 1 januari 2010 in werking. Daardoor is de citeertitel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten gewijzigd in Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt in artikel VI gewijzigd. In artikel VI zijn de wijzigingen van artikel II ook opgenomen en aangepast aan de situatie waarin de genoemde wet in werking is getreden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven