Besluit van 15 december 2009 tot wijziging van enige besluiten in verband met de technische aanpassing aan de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2009, nr. IVV/LZW/2009/22293;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 10, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, de artikelen 8, derde lid, en 22 van de Financiële-verhoudingswet, de artikelen 4, derde lid, 6 en 7, eerste lid, van de Remigratiewet, artikel 16 van de Toeslagenwet, de artikelen 12, eerste, tweede en derde lid, en 20, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de artikelen 11, eerste, tweede en derde lid, en 20, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, artikel 19, derde lid, van de Wet inburgering, artikel 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 55, zesde lid, van de Wet op de huurtoeslag, artikel 34 van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 415, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel, artikel 10, derde lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, art. 2, zesde lid, van de Wet participatiebudget, artikel 61 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 4 van de Experimentenwet onderwijs, artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 4.5, eerste lid, 10.10, derde lid, en 12.5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 14, eerste lid, van de Wet op de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de artikelen 1:1, zesde lid, 1:2, tweede lid, 1:4, tweede lid, 2:12, tweede lid, 2:22, vierde lid, 2:23, 2:25, vijfde lid, 2:26, vierde lid, 3:5, vijfde lid, en 3:23, vierde lid, 3:28, vijfde lid, en 3:50, tiende lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 21 oktober 2009, No. W12.09.0407/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2009, nr. IVV/LZW/2009/24272,

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANSPRAKEN VAN SCHEPELINGEN

Artikel 1 van het Besluit aanspraken van schepelingen komt te luiden:

Artikel 1

Bij samenloop over eenzelfde tijdvak en ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid van loon als bedoeld in artikel 415, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel met een of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WGA-uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, danwel met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een inkomensvoorziening op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, wordt het loon slechts uitbetaald voor zover het de arbeidsongeschiktheidsuitkering, WGA-uitkering of inkomensvoorziening, voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid, overtreft.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANWIJZING REGISTRATIES GEZAMENLIJKE HUISHOUDING 1998

Het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel g, komt te luiden:

g. Wet Wajong:

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;.

B

Artikel 2, onderdeel g, komt te luiden:

  • g. artikel 1:1, vijfde lid, onderdeel d, van de Wet Wajong;.

C

In artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 7, wordt «WAJONG» vervangen door: Wet Wajong.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «WAJONG» vervangen door: Wet Wajong.

2. «artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de WAJONG» wordt vervangen door: artikel 1:1, derde tot en met het zevende lid, van de Wet Wajong.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN HET BESLUIT EENMALIGE HERBEOORDELINGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETTEN

Het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt «28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 3:28, vijfde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt «Artikel 28, vijfde lid, eerste zin, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Artikel 3:28, vijfde lid, eerste zin, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

C

In artikel 3, derde lid, wordt «artikel 28 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 3:28 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN HET BESLUIT EX ARTIKEL 12 WET BUITENGEWOON PENSIOEN 1940–1945

In artikel 1, onderdeel a, van het Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 wordt «artikel 48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: de artikelen 2:54 en 3:46 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN HET BESLUIT EXTRAMURALE VRIJHEIDSBENEMING EN SOCIALE ZEKERHEID

In artikel 1 van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid wordt «6b, vijfde lid, en 20a, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: 2:12, tweede lid, 3:5, vijfde lid, en 3:23, vierde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT FINANCIËLE VERHOUDING 2001

In bijlage 2 bij het Besluit financiële verhouding 2001 wordt in maatstaf 11 «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT INBURGERING

In artikel 4.23, onderdeel f, van het Besluit inburgering wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT OP DE HUURTOESLAG

In artikel 2b, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit op de huurtoeslag wordt «artikel 9 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 2:51 of 3:9 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL IX. WIJZIGING VAN HET BESLUIT UITBREIDING EN BEPERKING KRING INGEZETENEN WAJONG

Het Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong.

ARTIKEL X. WIJZIGING VAN HET BESLUIT UITBREIDING KRING STUDERENDEN WAJONG

Het Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt «artikel 5, tweede lid» vervangen door «artikel 1:4, eerste lid».

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitbreiding kring studerenden Wet Wajong.

ARTIKEL XI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT VOORKOMING OF BEPERKING SAMENLOOP AAW-UITKERING MET UITKERING INGEVOLGE DE SOCIALE WETGEVING VAN EEN ANDERE MOGENDHEID

Het Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In de artikelen 3, derde lid, 4, tweede lid, onderdeel a, en 5, onderdeel a, wordt «artikel 7, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: de artikelen 1:1, eerste lid, onderdeel m, en 3:7, tweede lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT VOORZIENINGEN REMIGRATIEWET

In artikel 11, eerste lid, van het Besluit voorzieningen Remigratiewet wordt na «de uitkeringen» ingevoegd «of inkomensvoorziening» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

ARTIKEL XIII. WIJZIGING VAN HET INKOMENS- EN SAMENLOOPBESLUIT ANW

Het Inkomens- en samenloopbesluit Anw wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel b, wordt na «alsmede een uitkering» ingevoegd «of inkomensvoorziening» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

B

In artikel 7, tweede lid, onderdeel a, wordt na «arbeidsongeschiktheidsuitkering» ingevoegd «of inkomensvoorziening» en wordt «artikel 9 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «artikel 2:51 of 3:9 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

ARTIKEL XIV. WIJZIGING VAN HET INKOMENSBESLUIT IOAW

Artikel 7 van het Inkomensbesluit IOAW wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «een uitkering op grond van de verplichte verzekering» vervangen door «een uitkering of inkomensvoorziening op grond van de verplichte verzekering» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt na «arbeidsongeschiktheidsuitkering» ingevoegd «of inkomensvoorziening» en wordt «artikel 9 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «artikel 2:51 of 3:9 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

ARTIKEL XV. WIJZIGING VAN HET UITVOERINGSBESLUIT LOONBELASTING 1965

In artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt «, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en uitkeringen of inkomensvoorzieningen ingevolge de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

ARTIKEL XVI. WIJZIGING VAN HET UITVOERINGSBESLUIT REMIGRATIEWET

Het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, onderdeel b, wordt «een uitkering te hebben ontvangen» vervangen door «een uitkering of inkomensvoorziening te hebben ontvangen» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

B

In artikel 16 wordt na «een uitkering» ingevoegd «of inkomensvoorziening» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

ARTIKEL XVII. WIJZIGING VAN HET REÏNTEGRATIEBESLUIT

Het Reïntegratiebesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «een arbeidsongeschiktheidsuitkering» vervangen door «een arbeidsongeschiktheidsuitkering of inkomensvoorziening» en wordt «WAJONG» vervangen door «Wet Wajong».

2. Onderdeel c komt te luiden:

c. Wet Wajong:

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In de artikelen 2, eerste lid, 3, derde lid, 4, 13, eerste lid, 14, eerste lid, 15, eerste lid, en 15a, eerste lid, wordt «artikel 59b van de WAJONG» telkens vervangen door: de artikelen 2:22, 2:23 en 3:64 van de Wet Wajong.

C

In artikel 5, eerste lid, wordt «Vervoersvoorzieningen als bedoeld in artikel 35, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, van de Wet WIA» vervangen door: Vervoersvoorzieningen als bedoeld in artikel 35, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, van de Wet WIA en artikel 2:22, tweede lid, onderdeel a, van de Wet Wajong.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Een leefvervoersvoorziening als bedoeld in artikel 35, derde lid, van de Wet WIA» vervangen door: Een leefvervoersvoorziening als bedoeld in artikel 35, derde lid, van de Wet WIA en artikel 2:22, derde lid, van de Wet Wajong.

2. In het tweede lid wordt «een vervoersvoorziening, verleend op grond van artikel 35, eerste lid, van de Wet WIA» vervangen door: een vervoersvoorziening, verleend op grond van artikel 35, eerste lid, van de Wet WIA of artikel 2:22, eerste lid van de Wet Wajong.

E

In artikel 7, eerste lid, wordt «een intermediaire activiteit als bedoeld in artikel 35, tweede lid, onderdeel b, van de Wet WIA» vervangen door: een intermediaire activiteit als bedoeld in artikel 35, tweede lid, onderdeel b, van de Wet WIA en artikel 2:22, tweede lid, onderdeel b, van de Wet Wajong.

F

In artikel 8, eerste lid, wordt «een voorziening als bedoeld in artikel 35 van de Wet WIA» vervangen door: een voorziening als bedoeld in artikel 35 van de Wet WIA of artikel 2:22 van de Wet Wajong.

G

In artikel 16, eerste lid, aanhef, wordt «of artikel 59f van de WAJONG» vervangen door: en de artikelen 2:25 en 3:67 van de Wet Wajong.

H

In artikel 17, eerste lid, wordt «of artikel 59g van de WAJONG» vervangen door: en de artikelen 2:26 en 3:68 van de Wet Wajong.

I

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De persoonlijke ondersteuning, bedoeld in artikel 35, tweede lid, onderdeel d, van de Wet WIA» vervangen door: De persoonlijke ondersteuning, bedoeld in artikel 35, tweede lid, onderdeel d, van de Wet WIA en artikel 2:22, tweede lid, onderdeel d, van de Wet Wajong.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «de persoon, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet WIA» vervangen door: de persoon, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 2:22, eerste lid, van de Wet Wajong,.

3. In het tweede lid, onderdeel b, en het derde lid wordt «de in artikel 35, eerste lid, van de Wet WIA bedoelde persoon» vervangen door: de in artikel 35, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 2:22, eerste lid, van de Wet Wajong bedoelde bedoelde persoon.

ARTIKEL XVIII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT PARTICIPATIEBUDGET

In artikel 1 van het Besluit participatiebudget wordt in de begripsbepaling van inactieve na «uitkering» ingevoegd «of arbeidsondersteuning» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

ARTIKEL XIX. WIJZIGING VAN HET BESLUIT TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

In artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt «de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XX. WIJZIGING VAN HET BESLUIT WERKLOOSHEID ONDERWIJS- EN ONDERZOEKPERSONEEL

In de artikelen 5, eerste lid, onderdeel b, 27 en 33, derde lid, van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel wordt «de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XXI. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschikheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (Stb. 580) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 15 december 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Met dit besluit wordt een aantal algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) technisch aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en ondersteuning. Na inwerkingtreding van deze wet luidt de citeertitel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG): Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).

De wijzigingen die met dit besluit worden aangebracht in de diverse amvb’s zijn louter van technische aard. Het betreft veelal verwijzingen naar de WAJONG die, nu die wet een andere citeertitel heeft, aangepast dienen te worden. Deze wijzigingen behoeven geen nadere toelichting.

Ter toelichting kan met betrekking tot artikel I (Wijziging van het Besluit aanspraken van schepelingen) worden opgemerkt dat met deze wijziging van het Besluit aanspraken van schepelingen geen inhoudelijke wijziging wordt beoogd. Doordat echter de opsomming van soorten van uitkeringen wijzigt is het nuttig artikel 1 van genoemd besluit opnieuw te formuleren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven