Besluit van 15 december 2009 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de technische aanpassing aan de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2009, nr. IVV/LZW/09/15864;

Gelet op artikel 2:2, tweede lid, 2:5, vijfde lid, en 3:1, achtste lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 22 juli 2009, no. W12.09.0249/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2009, nr. IVV/LZW/2009/17096,

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN HET SCHATTINGSBESLUIT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETTEN

Het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:

c. Wet Wajong:

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

2. In onderdeel f wordt «artikel 5 van de Wajong» vervangen door: de artikelen 2:3 en 3:2 van de Wet Wajong.

3. In onderdeel i wordt «artikel 2, eerste lid, van de Wajong» vervangen door: de artikelen 2:2, eerste lid, en 3:1, eerste lid, van de Wet Wajong.

4. In onderdeel j wordt na «de uitkeringen» toegevoegd: «en inkomensvoorzieningen» en wordt «Wajong» vervangen door: Wet Wajong.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt «Wajong» vervangen door: Wet Wajong.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «artikel 2 van de Wajong» vervangen door: artikel 3:1 van de Wet Wajong.

2. Onder verlettering van onderdelen b en c tot onderdelen c en d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b. volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de Wet Wajong.

3. In onderdeel d (nieuw) wordt na «Wet WIA» ingevoegd: , en de beoordeling van wat iemand met arbeid kan verdienen, bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de Wet Wajong.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Wajong» vervangen door: Wet Wajong.

2. In het derde lid, aanhef, wordt «Wajong» vervangen door: Wet Wajong.

3. In het zesde lid wordt «artikel 19 van de Wajong» vervangen door «artikel 2:3, tweede lid, 2:17 of 3:21 van de Wet Wajong» en wordt «artikel 6 van de Wajong» vervangen door «artikel 2:3 of 3:3 van de Wet Wajong».

4. In het zevende lid wordt «, de Wajong» vervangen door «, de Wet Wajong» en wordt «artikel 6 van de Wajong» vervangen door «artikel 2:3 of 3:3 van de Wet Wajong».

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (Stb. 580) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 15 december 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De aanleiding voor dit besluit is de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidondersteuning (Stb. 580), waarbij de citeertitel van de wet is gewijzigd tot Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten bevat regels betreffende de mate van arbeidsongeschiktheid voor de arbeidsongeschiktheidswetten (Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Onderhavige wijziging strekt ertoe de verwijzingen naar de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten te wijzigen in verwijzingen naar de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Het betreft hier dus louter technische wijzigingen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven