Besluit van 15 december 2009 tot wijziging van het Besluit ontheffing verplichtingen WW, Wet WIA en IOW in verband met de technische aanpassing aan de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2009, nr. IVV/LZW/09/11170;

Gelet op de artikelen 2:33, eerste lid, en 2:39, zevende lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2009, no. W12.09.0199/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2009, nr. IVV/LZW/2009/15652;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN HET BESLUIT ONTHEFFING VERPLICHTINGEN WW, WET WIA EN IOW

Het Besluit ontheffing verplichtingen WW, Wet WIA en IOW wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitie van uitkeringsgerechtigde wordt na «WW-uitkering» ingevoegd:, of de jonggehandicapte die recht heeft op arbeidsondersteuning, bedoeld in artikel 2:15 en 2:17 van de Wet Wajong.

2. In de alfabetische volgorde wordt een definitie toegevoegd, luidende:

Wet Wajong:

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In artikel 2, eerste lid, aanhef, wordt na «van de Wet WIA» ingevoegd: «artikel 2:39, derde lid, onderdeel f, van de Wet Wajong».

C

In artikel 3, eerste lid, aanhef, wordt na «van de Wet WIA» ingevoegd: «artikel 2:39, derde lid, onderdelen e en f, van de Wet Wajong».

D

In artikel 4 wordt na «van de Wet WIA» ingevoegd «de artikelen 2:31, eerste lid, en 2:39, derde lid, onderdelen e f en g, van de Wet Wajong».

E

In artikel 5, eerste lid, wordt na «WW-uitkering» ingevoegd: , recht op arbeidsondersteuning, bedoeld in artikel 2:15 van de Wet Wajong,.

F

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschikheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (Stb. 580) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 15 december 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt ertoe om de jonggehandicapte die op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) recht op arbeidsondersteuning heeft onder het Besluit ontheffing verplichtingen WW, Wet WIA en IOW (het besluit) te brengen.

Op grond van het besluit kan ook een jonggehandicapte een aanvraag indienen bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) voor een ontheffing van enkele verplichtingen, genoemd in de Wet Wajong. Het UWV heeft de bevoegdheid om ontheffing van sollicitatieplicht te verlenen in verband met vrijwilligerswerk en mantelzorg voor maximaal zes maanden. Tevens kan aan de jonggehandicapte in verband met een calamiteit ontheffing verleend worden voor een periode van maximaal vier weken.

Het belangrijkste doel van de Wet Wajong is om jongeren met een beperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van een baan. De jonggehandicapte heeft recht op arbeidsondersteuning. Daar staat tegenover dat van de jonggehandicapte wordt verlangd dat hij meewerkt aan het verkrijgen van arbeid.

Om in aanmerking te komen voor inkomensondersteuning moet hij daarom in voldoende mate trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. Op de jonggehandicapte rust dus een sollicitatieplicht. Evenals dat voor WW- en WIA-gerechtigden geldt, kan vrijwilligerswerk voor jonggehandicapten een opstap vormen naar regulier werk. Indien het UWV van mening is dat de kans op werk toeneemt door het verrichten van vrijwilligerswerk, kan een ontheffing van de sollicitatieplicht aan de orde zijn. Het zal moeten gaan om uitzonderlijke situaties.

Ook in geval van mantelzorg kan het UWV een ontheffing verlenen van de sollicitatieplicht. Mantelzorg kan immers zodanig intensief zijn dat van de jonggehandicapte niet in redelijkheid kan worden gevraagd te solliciteren en te voldoen aan de verplichting algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten wanneer hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld. Daarom is het belangrijk de mantelzorger in de gelegenheid te stellen maatregelen te treffen om de mantelzorg goed te regelen.

Tot slot is ook een calamiteitenontheffing voor de jonggehandicapte mogelijk gemaakt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven