Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2009, 583AMvB

Besluit van 15 december 2009 tot wijziging van het Boetebesluit sociale zekerheidswetten in verband met de technische aanpassing aan de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2009, nr. IVV/LZW/09/11160;

Gelet op artikel 2:69, vijfde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2009, no. W12.09.0196/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2009, nr. IVV/LZW/2009/15541;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN HET BOETEBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN

Het Boetebesluit socialezekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel i komt te luiden: Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

2. In onderdeel p wordt «40, eerste lid, van de WAJONG» vervangen door: 2:69, eerste lid, en 3:40, eerste lid, van de Wet Wajong.

3. In onderdeel r wordt «62 van de WAJONG» vervangen door: 2:7, eerste en zevende lid, en 3:74 van de Wet Wajong.

B

Artikel 2b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «38a, zesde lid,» vervangen door: artikel 38a, zevende lid, van de ZW.

2. In het tweede lid wordt «tweede of derde lid» vervangen door «eerste of tweede lid» en wordt na «vijfde lid,» ingevoegd «van de ZW».

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (Stb. 580) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 15 december 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit strekt tot wijziging van het Boetebesluit socialezekerheidswetten. Aanleiding hiervoor is de invoering van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong). In de Wet Wajong is de inlichtingenplicht overgenomen uit de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Deze verplichting is overigens in alle socialezekerheidswetten opgenomen. Het gaat om de verplichting voor de jonggehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger om op verzoek of onverwijld uit eigen beweging alle feiten of omstandigheden, waarvan het redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uitkering of van de betaling, mee te delen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Ten opzichte van de (oude) inlichtingenbepaling uit de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is daar in de Wet Wajong aan toegevoegd dat bedoelde feiten of omstandigheden ook van invloed kunnen zijn op het recht op arbeidsondersteuning en dat de boete ook aan de werkgever wordt opgelegd aan wie door het UWV loondispensatie is verleend of die daartoe een verzoek heeft ingediend.

Met dit besluit wordt geregeld dat ook de in de Wet Wajong opgenomen overtreding van de inlichtingenplicht, zoals hiervoor omschreven, onder de werking van het Boetebesluit socialezekerheidswetten wordt gebracht. Daarmee wordt bereikt dat bij op te leggen boeten naar aanleiding van een schending van de in de Wet Wajong voor de belanghebbende geldende verplichting tot het verstrekken van inlichtingen aan het betrokken uitvoeringsorgaan niet anders wordt gehandeld dan bij de overige socialezekerheidswetten.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A bevat de technische aanpassingen aan de Wet Wajong.

Onderdeel B bevat een herformulering van de aanhaling van artikelen in artikel 2b waarbij het niet juist aanhalen van de artikelen van de Ziektewet is gecorrigeerd. Met de herformulering is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.