Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2009, 545AMvB

Besluit van 10 december 2009 tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 oktober 2009, Directie Wetgeving, nr. 5625446/09/6;

Gelet op artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord, advies van 4 november 2009, no. W03.09.0445/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 4 december 2009, nr. 5631430/09/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Als gedragscode bedoeld in artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangewezen de Nederlandse corporate governance code zoals gepubliceerd in Staatscourant nr. 18499 d.d. 3 december 2009.

B

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

De artikelen van dit besluit zijn van toepassing op een jaarverslag dat betrekking heeft op een boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2009.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 10 december 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de eenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag in verband met de aanwijzing van de aangepaste Nederlandse corporate governance code.

In december 2004 is de Nederlandse corporate governance code – zoals gepubliceerd in Staatscourant nr. 250 van 27 december 2004 – aangewezen als de gedragscode die beursvennootschappen moeten naleven conform het beginsel van «pas toe of leg uit».

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code, onder voorzitterschap van de heer J.M.G. Frijns, heeft de code in 2008 geëvalueerd en een aanpassing van de code voorbereid. Hiertoe heeft de commissie op 4 juni 2008 voorstellen voor aanpassing van de code gepubliceerd en belangstellenden de mogelijkheid geboden daarop te reageren. Ook heeft de commissie bijeenkomsten georganiseerd met experts en vertegenwoordigers van diverse groepen om de voorstellen nader te bespreken. Op 10 december 2008 heeft de commissie een geactualiseerde code gepresenteerd. Het kabinet heeft bij brief van 25 mei 2009 een reactie gegeven op de code en de aanbevelingen van de commissie Frijns (vgl. Kamerstukken II 2008/09, 31 083, nr. 29). Met dit besluit wordt gehoor gegeven aan de aanbeveling om de code op grond van artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen als gedragscode ter vervanging van de code uit 2003 (Artikel I, onder A).

Een ontwerp van dit besluit is op grond van artikel 391 lid 6 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan de Tweede en Eerste Kamer overgelegd. De vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld over wetstechnische aspecten van het ontwerpbesluit en over de ontwikkeling van de administratieve lasten. Deze vragen zijn bij brief van 13 oktober 2009 beantwoord. De vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer heeft de ontwerpregeling voor kennisgeving aangenomen.

Het kabinet verwelkomt de geactualiseerde code. De aangepaste code bevat breed gedragen opvattingen over corporate governance. De aangepaste code legt sterker de nadruk op beïnvloeding van het gedrag van het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhoudersvergadering. De code behandelt de invulling van de verantwoordelijkheden van deze drie organen en bevordert uitdrukkelijker onderlinge samenwerking, dialoog en afstemming. Ook wordt specifieke aandacht besteed aan de taakvervulling en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient een actieve rol te vervullen, onder meer op het gebied van de bezoldiging van bestuurders en verslaggeving. Nieuw is dat de code naast bepalingen voor institutionele beleggers eveneens principes voor alle aandeelhouders bevat.

Belangrijke onderwerpen in de code zijn voorts risicobeheersing, beloningsbeleid, overnames en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De code is aangescherpt en aangevuld. Er wordt niet verwacht dat de aanwijzing van deze aangepaste code tot een toename van de administratieve lasten leidt. Er zijn bepalingen die administratieve lasten opleveren bijgekomen, maar ook geschrapt en vereenvoudigd. Per saldo heft dit elkaar ongeveer op. Het voorschrift dat de code moet worden nageleefd conform het beginsel van «pas toe of leg uit» blijft ongewijzigd. Dit biedt vennootschappen de ruimte de codebepalingen toe te passen, dan wel uit te leggen waarom afwijking gerechtvaardigd is. Verwacht wordt dat de kosten voor de naleving van de aangepaste code ongeveer gelijk zullen blijven aan de kosten voortvloeiend uit de naleving van de code uit 2003. Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft het besluit niet geselecteerd voor advisering.

De preambule van de Nederlandse corporate governance code bepaalt dat de aangepaste code geldt vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2009. De aangepaste code is op 10 december 2008 gepresenteerd en gepubliceerd op www.commissiecorporategovernance.nl. De wettelijke verplichting tot het doen van mededeling over naleving van de aangepaste code in de corporate-governanceverklaring als onderdeel van of bijlage bij het jaarverslag of via de website, bestaat vanaf 1 januari 2010 (artikel II van dit besluit). De gewijzigde gedragscode is – conform het bepaalde in de preambule van de code – van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2009 (artikel I, onder B, van dit besluit). Het jaarverslag over 2009 wordt na afloop van het boekjaar opgesteld. Dit betekent dat voor het eerst op basis van de geactualiseerde code zal worden gerapporteerd conform het beginsel van «pas toe of leg uit» in de periode van de algemene vergaderingen in het voorjaar van 2010. Beursvennootschappen dienen dan uitleg te geven over de naleving van de aangepaste code.

Op grond van het voorgaande geldt dat voor het jaarverslag dat ziet op het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2009 – en boekjaren daarna – op grond van de aangepaste code wordt gerapporteerd. Beursvennootschappen dienen in het jaarverslag dat ziet op een boekjaar dat is aangevangen vóór 1 januari 2009 nog de bepalingen van de code uit 2003 toe te passen (vgl. artikel I, onder E, van het besluit van 20 maart 2009, Stb. 154).

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.