Besluit van 23 november 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IV van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen en artikel I, onderdelen B, D, E, F, H, M, N, O, P, Q, R, S en T van het Besluit van 16 oktober 2009 houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer en het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de boordcomputer taxi, de afschaffing van de vergunning voor collectief personenvervoer en een technische wijziging in verband met het elektronisch vervoerbewijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 16 november 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/1251 sector S&W, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel IX van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen en artikel VI van het Besluit van 16 oktober 2009 houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer en het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de boordcomputer taxi, de afschaffing van de vergunning voor collectief personenvervoer en een technische wijziging in verband met het elektronisch vervoerbewijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel IV van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen en artikel I, onderdelen B, D, E, F, H, M, N, O, P, Q, R, S en T van het Besluit van 16 oktober 2009 houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer en het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de boordcomputer taxi, de afschaffing van de vergunning voor collectief personenvervoer en een technische wijziging in verband met het elektronisch vervoerbewijs, treden in werking met ingang van 1 januari 2010.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 november 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de achtste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven