Besluit van 26 november 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Dienstenwet, het Dienstenbesluit centraal loket en enkele artikelen van het Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 24 november 2009, nr. WJZ / 9209782;

Gelet op de artikelen 67 van de Dienstenwet, 9 van het Dienstenbesluit centraal loket en XII, tweede lid, van het Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. Met ingang van 7 december 2009 treden in werking:

    • a. de artikelen 1 tot en met 3, 5, eerste lid, onderdeel a, en tweede en derde lid, 10, 13, tweede lid, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 21, 52, 55, 56, 59 en 60 van de Dienstenwet;

    • b. het Dienstenbesluit centraal loket;

  • 2. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 6 december 2009, treden de in het eerste lid, onderdeel a, genoemde artikelen en het Dienstenbesluit centraal loket in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 2

Met ingang van 16 december 2009 treden in werking:

  • a. de artikelen 7 tot en met 9, 12, 13, eerste en derde lid, 14, eerste lid, onderdelen b en c, en derde lid, 15, 17, 19, 20, 29 en 35, eerste lid, van de Dienstenwet;

  • b. artikel V, onderdeel A, van het Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn.

Artikel 3

Met ingang van 28 december 2009 treden in werking:

  • a. de artikelen 4, 5, eerste lid, onderdeel b, 6, 11, 18, 22 tot en met 28, 30 tot en met 34, 35, tweede lid, 36 tot en met 51, 53, 54, 57, 58 en 61 tot en met 66 van de Dienstenwet;

  • b. artikel VI van het Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 november 2009

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de vierde december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit ziet op de gefaseerde inwerkingtreding van de Dienstenwet, het Dienstenbesluit centraal loket en enkele artikelen van het Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn ter implementatie van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376) (hierna: dienstenrichtlijn). De dienstenrichtlijn verplicht tot een groot aantal aanpassingen in wet- en regelgeving: de inrichting, aansluiting op en openstelling van het dienstenloket, de aansluiting op het interne markt informatiesysteem (IMI) en de inrichting van een informatiepunt voor afnemers. Het is noodzakelijk om tijdig en stapsgewijs kenbaar te maken wat de juridische kaders zijn voor de bevoegde instanties om een juiste uitvoering van de dienstenrichtlijn te waarborgen. Het voorstel voor de gefaseerde inwerkingtreding beoogt dan ook een juiste en zo volledig mogelijke implementatie te bevorderen.

Op 7 december 2009 treden de bepalingen in werking die zien op verplichting voor de bevoegde instanties om zich aan te sluiten op het dienstenloket en het IMI en op het bestaan van het dienstenloket en het IMI. De inwerkingtreding van deze bepalingen versnelt het aansluitproces, omdat door de aansluitverplichting proactief kan worden opgetreden bij het aansluiten van bevoegde instanties en daarbij na de inwerkingtreding van de bepalingen afgezien worden van diverse administratieve formaliteiten. Tevens treden de delegatiegrondslagen in werking, opdat de uitvoeringsregelgeving van de Dienstenwet in werking kan treden.

Op 16 december 2009 wordt het dienstenloket voor de elektronische afwikkeling van procedures en formaliteiten met achterliggende bevoegde instanties operationeel. Voor tijdige implementatie van de dienstenrichtlijn is het noodzakelijk dat het dienstenloket op 28 december 2009 volledig functioneert. Om dit te verzekeren wordt het dienstenloket eerder operationeel, zodat eventuele technische problemen nog verholpen kunnen worden.

De overige bepalingen treden op 28 december 2009, de uiterste implementatiedatum van de dienstenrichtlijn, in werking.

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Naar boven