Besluit van 31 oktober 2009 tot wijziging van een aantal socialezekerheidsbesluiten, het Besluit inburgering en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (Aanpassingsbesluit IOW)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 september 2009, Directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, nr. IVV/I/2009/20373, gedaan na overleg met Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 2, zesde lid, 6, vierde lid, 16, tweede lid, 19, achtste lid, 21, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

De Raad van State gehoord (advies van 30 september 2009);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 2009, nr. IVV/I/2009/22402, uitgebracht na overleg met Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANWIJZING REGISTRATIES GEZAMENLIJKE HUISHOUDING 1998

Het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. IOW:

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

B

Aan artikel 2 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • o. artikel 2, vierde lid, onderdeel d, van de IOW.

C

Aan artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 14, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 15. de IOW.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «IOAZ,» ingevoegd: IOW,.

2. In de aanhef wordt na «artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de ZW» ingevoegd: , artikel 2, tweede tot en met zesde lid, van de IOW.

E

Artikel 5a komt te luiden:

Artikel 5a Grondslag besluit

Dit besluit berust mede op artikel 3, vijfde lid, van de WWB, artikel 3, vijfde lid, van de WIJ, artikel 2, vijfde lid, van de WWIK en artikel 2, zesde lid, van de IOW.

ARTIKEL II WIJZIGING VAN HET BESLUIT EXTRAMURALE VRIJHEIDSBENEMING EN SOCIALE ZEKERHEID

Het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, aanhef, wordt na «6, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,» ingevoegd: 6, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen,.

B

In artikel 1a wordt na «artikel 13, derde lid, van de Wet werk en bijstand,» ingevoegd: artikel 6, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen,.

ARTIKEL III WIJZIGING VAN HET BOETEBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN

Artikel 1 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1 wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. IOW:

de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;.

2. In onderdeel p wordt na «27a, eerste lid, van de WW,» ingevoegd: 21, eerste lid, van de IOW,.

3. In onderdeel r wordt na «25 van de WW,» ingevoegd: 12, eerste lid, van de IOW,.

ARTIKEL IV WIJZIGING VAN HET BESLUIT ONTHEFFING VERPLICHTINGEN WW EN WET WIA

Het Besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Er worden na «In dit besluit wordt verstaan onder:» twee definities ingevoegd, luidende:

IOW:

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

IOW-uitkering:

een uitkering op grond van de IOW;.

2. Aan de definitie van uitkeringsgerechtigde wordt na «respectievelijk een WW-uitkering» toegevoegd: of de persoon die recht heeft op een IOW-uitkering.

B

In artikel 2, eerste lid, aanhef, wordt na «of in artikel 24, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de WW,» ingevoegd: of in artikel 15, onderdeel b, van de IOW,.

C

In artikel 3, eerste lid, aanhef, wordt na «of in artikel 24, eerste lid, onderdeel b, onder 1° en 2°, van de WW,» ingevoegd: of in artikel 15, onderdeel b, c en e, van de IOW,.

D

In artikel 4 wordt na «en 26, eerste lid, onderdeel d, f en g, van de WW» ingevoegd: of in de artikelen 12, tweede lid, onderdeel c, 14, tweede lid, onderdeel b, en 15, onderdelen a tot en met e, van de IOW.

E

In artikel 5, eerste lid, wordt «WW-uitkering of WGA-uitkering» vervangen door: WW-uitkering, WGA-uitkering of IOW-uitkering.

F

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ontheffing verplichtingen WW, Wet WIA en IOW.

ARTIKEL V WIJZIGING VAN HET MAATREGELENBESLUIT SOCIALE ZEKERHEIDSWETTEN

Het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «onderdeel b tot en met l» vervangen door: onderdelen b tot en met m.

2. Onder verlettering van onderdeel m tot en met o tot onderdeel n tot en met p wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

m. IOW:

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt «onderdelen b tot en met l» vervangen door: onderdelen b tot en met m.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «onderdelen b tot en met m» vervangen door: onderdelen b tot en met n.

2. In onderdeel c wordt na «de artikelen 26, eerste lid, onderdeel c, van de WW,» ingevoegd: 12, tweede lid, onderdeel d, juncto artikel 17, eerste lid, onderdeel a, van de IOW,.

3. In onderdeel d wordt na «de artikelen 25 van de WW,» ingevoegd: 12, eerste lid, van de IOW,.

4. In onderdeel f wordt na «artikel 101, tweede lid, van de WW» ingevoegd «en artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van de IOW» en wordt na «artikel 26, eerste lid, onderdeel h, van de WW» ingevoegd «en artikel 12, tweede lid, onderdeel d, juncto artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van de IOW».

5. In onderdeel g wordt na «bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel j, van de WW» ingevoegd: en op grond van de IOW, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel d, juncto artikel 17, eerste lid, onderdeel b, van de IOW.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «en l» vervangen door: , l en m.

2. In onderdeel a wordt «en 16 van de AKW» vervangen door: , 16 van de AKW en 12, tweede lid, onderdeel c, van de IOW.

3. In onderdeel c wordt «en 16 van de AKW» vervangen door:, 16 van de AKW en 12, tweede lid, onderdelen a en b, van de IOW.

4. In onderdeel d wordt «en 38, onderdeel j, van de WAJONG» vervangen door: , 38, onderdeel j, van de WAJONG en 12, vierde lid, van de IOW.

5. In onderdeel e wordt «en 38, onderdeel a, van de WAJONG» vervangen door: , 38, onderdeel a, van de WAJONG en 15, onderdeel a, van de IOW.

E

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «en g» vervangen door: , g en m.

2. In onderdeel a wordt «en 38, onderdeel g, van de WAJONG» vervangen door: , 38, onderdeel g, van de WAJONG en 14, tweede lid, onderdeel b, van de IOW.

3. In onderdeel b wordt «en 38, onderdeel h, van de WAJONG» vervangen door: , 38, onderdeel g, van de WAJONG en 14, tweede lid, onderdeel d, van de IOW.

4. In onderdeel c wordt «en 38, onderdeel i, van de WAJONG» vervangen door: , 38, onderdeel i, van de WAJONG en 14, tweede lid, onderdeel e, van de IOW.

5. In onderdeel d wordt «en 38, onderdeel b, van de WAJONG» vervangen door: , 38, onderdeel b, van de WAJONG en 14, tweede lid, onderdeel a, van de IOW.

F

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt na «op grond van de WW» ingevoegd: en de IOW.

2. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. het voorkomen werkloos te zijn of te blijven door in onvoldoende mate te trachten passende of algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of door in verband met de te verrichten arbeid eisen te stellen die het aanvaarden of verkrijgen van passende of algemeen geaccepteerde arbeid belemmeren, bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel b, ten eerste en ten vierde, van de WW en artikel 15, onderdelen b en d, van de IOW; of.

3. In het vierde lid, aanhef, wordt na «op grond van de Wet WIA» ingevoegd: en de IOW.

4. In het vierde lid, onderdelen a en c, wordt «van die wet» vervangen door: van de Wet WIA.

5. In het vierde lid, onderdeel b, wordt «bedoeld in artikel 29 van die wet» vervangen door: bedoeld in artikel 29 van de Wet WIA en artikel 14, tweede lid, onderdeel c, van de IOW.

G

In artikel 7, onderdeel a, wordt «of het Uitvoeringsfonds voor de overheid niet benadeelt of zou kunnen benadelen, bedoeld in de artikelen 24, vijfde lid, van de WW en 45, eerste lid, onderdeel j, van de ZW» vervangen door:, het Uitvoeringsfonds voor de overheid of het Toeslagenfonds niet benadeelt of zou kunnen benadelen, bedoeld in de artikelen 24, vijfde lid, van de WW, 45, eerste lid, onderdeel j, van de ZW en 13, eerste lid, van de IOW.

ARTIKEL VI WIJZIGING VAN HET INKOMENS- EN SAMENLOOPBESLUIT ANW

In artikel 1, onderdeel b, van het Inkomens- en samenloopbesluit Anw wordt «en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: , de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

ARTIKEL VII WIJZIGING VAN HET INKOMENSBESLUIT IOAW

In artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van het Inkomensbesluit IOAW wordt na «een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» ingevoegd: , een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

ARTIKEL VIII WIJZIGING VAN HET BESLUIT INBURGERING

Aan artikel 4:23 van het Besluit inburgering wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j. de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

ARTIKEL IX WIJZIGING VAN HET UITVOERINGSBESLUIT LOONBELASTING 1965

Aan artikel 11, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel s door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • t. uitkeringen ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

ARTIKEL X INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in werking treedt.

ARTIKEL XI CITEERTITEL

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanpassingsbesluit IOW.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 31 oktober 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zeventiende november 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit strekt tot aanpassing van enkele algemene maatregelen van bestuur met het oog op de inwerkingtreding van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met ingang van 1 december 2009.

Met de IOW wordt een inkomensvoorziening voor oudere werklozen in het leven geroepen. De IOW biedt personen inkomensondersteuning na afloop van een (loongerelateerde) uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) of de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) tot de leeftijd van 65 jaar, die bij aanvang van die uitkering 60 jaar of ouder waren.

Het uitgangspunt voor de lagere regelgeving is dat er voor de IOW-gerechtigden geen afwijkende regels worden gesteld in vergelijking met regels die gelden voor de WW- en WGA-gerechtigden. In de memorie van toelichting bij de IOW (Kamerstukken II 2006/07, 30 819, nr. 3) is reeds aangegeven dat het in de rede ligt de in de genoemde wetten neergelegde lijn zoveel mogelijk te continueren. De IOW-er ontving voorafgaand aan zijn IOW-uitkering een WW- of WGA-uitkering en is reeds bekend met het aan de WW en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen verbonden verplichtingenkader.

Besluiten die gelden voor de WW- en WGA-gerechtigden worden met dit besluit zodanig aangepast dat ze – voor zover dat nodig is – van toepassing worden op de IOW-gerechtigden. Een voorbeeld hiervan is het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten waarin wordt geregeld hoe hoog de maatregel is wanneer een uitkeringsgerechtigde zich niet aan de gestelde verplichtingen houdt. Dit sanctiebeleid geldt voor het merendeel van de socialezekerheidswetten en wordt ook van toepassing op de IOW. Het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten zal hierop worden aangepast.

Naast aanpassing van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten wordt een aantal andere socialezekerheidsbesluiten, het Besluit inburgering en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 gewijzigd. De wijziging van het Besluit inburgering is afgestemd met de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is afgestemd met de Staatssecretaris van Financiën. Dit aanpassingsbesluit treedt tegelijk met de IOW op 1 december 2009 in werking.

Dit besluit voert slechts technische aanpassingen door en bevat geen inhoudelijke wijzigingen. In het artikelsgewijze deel van de nota van toelichting worden slechts die wijzigingen behandeld die, in aanvulling op het bovenstaande, nog enige nadere toelichting behoeven.

Artikelsgewijs

Wat betreft artikel I, onderdelen A tot en met C en E, is alvast rekening gehouden met de wijzigingen in het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 die samenhangen met het wetsvoorstel Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) (31 775). Dit is noodzakelijk omdat de inwerkingtreding van deze wijzigingen is beoogd met ingang van 1 oktober 2009 en het Aanpassingsbesluit IOW pas op 1 december 2009 inwerking treedt.

De aanpassing van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is noodzakelijk omdat een IOW-uitkering, net als een WW-uitkering, belast dient te worden met loonheffing.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven