Besluit van 30 oktober 2009 tot uitvoering van de Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie (Besluit Inspire)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 augustus 2009, nr. BJZ2009049464, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onder d, 9, tweede lid en 10, eerste lid, van de Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie;

De Raad van State gehoord (advies van 16 september 2009, no. W08.09.0327/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 oktober 2009, nr. BJZ2009056969;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

wet:

Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie.

Artikel 2

De thematische categorieën, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van de wet zijn opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Artikel 3

De in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van de wet genoemde zoekdiensten omvatten in ieder geval de volgende zoekcriteria:

  • a. trefwoorden;

  • b. classificering van ruimtelijke gegevens en diensten;

  • c. kwaliteit en geldigheid van verzamelingen ruimtelijke gegevens;

  • d. mate van overeenstemming met de uitvoeringsbepalingen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie;

  • e. geografische locatie;

  • f. voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens, en

  • g. de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de oprichting, het beheer, het onderhoud en de verspreiding van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens.

Artikel 4

  • 1. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de wet stelt een Nederlands bestuursorgaan de in bijlage I genoemde thematische categorieën ruimtelijke gegevens op zodanige wijze beschikbaar dat deze langs elektronische weg door andere Nederlandse bestuursorganen kunnen worden verkregen.

  • 2. Een bestuursorgaan is verplicht de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen twintig werkdagen te leveren.

  • 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het voorkomen van praktische belemmeringen op de plaats van gebruik bij het uitwisselen van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Inspire.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 30 oktober 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de tiende november 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

BIJLAGE I THEMATISCHE CATEGORIEËN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, EERSTE LID, ONDERDEEL D, VAN DE WET

1. Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten

Systemen om aan ruimtelijke informatie een unieke reeks coördinaten (x, y, z) en/of breedte, lengte en hoogte toe te kennen, gebaseerd op een horizontaal en verticaal geodetische datum.

2. Geografisch rastersysteem

Geharmoniseerde multiresolutieraster met een gemeenschappelijk beginpunt en gestandaardiseerde plaats en grootte van de gridcellen.

3. Geografische namen

Namen van gebieden, regio's, plaatsen, steden, voorsteden, gemeenten, nederzettingen, of andere geografische of topografische kenmerken van openbaar of historisch belang.

4. Administratieve eenheden

Door administratieve grenzen gescheiden lokale, regionale en nationale bestuurlijke eenheden die deel uitmaken van gebieden waarover de lidstaten rechtsbevoegdheid hebben en/of uitoefenen.

5. Adressen

Locatie van onroerende zaken, gebaseerd op adresaanduidingen, gewoonlijk aan de hand van de straatnaam, het huisnummer en de postcode.

6. Kadastrale percelen

Gebieden die worden bepaald door kadastrale registers of een equivalent daarvan.

7. Vervoersnetwerken

Netwerken voor vervoer over de weg, per spoor, in de lucht en over het water en de aanverwante infrastructuur met inbegrip van koppelingen tussen verschillende netwerken en het trans-Europees vervoersnetwerk, zoals gedefinieerd in Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet en de latere herzieningen van deze beschikking.

8. Hydrografie

Hydrografische elementen, waaronder mariene gebieden en alle andere waterlichamen en daarmee verband houdende elementen, met inbegrip van stroomgebieden en deelstroomgebieden, in voorkomend geval volgens de omschrijvingen vermeld in Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid en in de vorm van netwerken.

9. Beschermde gebieden

Gebieden die worden aangeduid of beheerd in het kader van internationale en communautaire wetgeving of wetgeving van de lidstaten om specifieke doelstellingen op het vlak van milieubescherming te verwezenlijken.

10. Hoogte

Digitale hoogtemodellen voor land-, ijs- en oceaanoppervlakken, inclusief landhoogte, bathymetrie en kustlijn.

11. Bodemgebruik

Fysieke en biologische bedekking van het aardoppervlak, met inbegrip van kunstmatige oppervlakken, landbouwgebieden, bossen, halfnatuurlijke gebieden, moeraslanden en wateroppervlakken.

12. Orthobeeldvorming

Geogerefereerde beeldgegevens van het aardoppervlak, afkomstig van sensoren op satellieten of vliegtuigen.

13. Geologie

Geologie, gekenmerkt volgens samenstelling en structuur, inclusief vast gesteente, waterhoudende grondlagen en geomorfologie.

14. Statistische eenheden

Eenheden voor verspreiding en gebruik van statistische informatie.

15. Gebouwen

Geografische locatie van gebouwen.

16. Bodem

Bodem en ondergrond, gekenmerkt volgens diepte, textuur, structuur en inhoud van deeltjes en organisch materiaal, steenachtigheid, erosie en, waar passend, gemiddelde hellingsgraad en verwachte wateropslagcapaciteit.

17. Landgebruik

Het grondgebied, gekenmerkt volgens zijn huidige en geplande toekomstige functionele dimensie of sociaaleconomische bestemming (bv. wonen, industrieel, commercieel, landbouw, bosbouw, recreatie).

18. Menselijke gezondheid en veiligheid

De geografische spreiding van ziekten (allergieën, kankers, ademhalingsziekten, enz.), informatie over de gevolgen voor de gezondheid (biomarkers, vruchtbaarheidsdaling, epidemieën) of het welzijn van de mens (vermoeidheid, stress, enz.) die direct (luchtvervuiling, chemicaliën, aantasting van de ozonlaag, lawaai, enz.) of indirect (voedsel, genetisch gemodificeerde organismen, enz.) samenhangen met de kwaliteit van het milieu.

19. Nutsdiensten en overheidsdiensten

Nutsvoorzieningen zoals riolering, afvalbeheer, energievoorziening, watervoorziening, bestuurlijke en maatschappelijke instanties van de overheid, zoals bestuurlijke overheden, civiele bescherming, scholen en ziekenhuizen.

20. Milieubewakingsvoorzieningen

Locatie en werking van milieubewakingsvoorzieningen, met inbegrip van waarneming en meting van emissies, de staat van de milieucompartimenten en van andere ecosysteemparameters (biodiversiteit, ecologische omstandigheden van vegetatie, enz.) door of namens de overheidsinstanties.

21. Faciliteiten voor productie en industrie

Industriële productievestigingen, met inbegrip van installaties die onder Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen en wateronttrekkingsfaciliteiten, mijnbouw, opslagplaatsen.

22. Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur

Landbouwuitrusting en productiefaciliteiten (met inbegrip van irrigatiesystemen, broeikassen en stallen).

23. Spreiding van de bevolking – demografie

Geografische spreiding van de bevolking, met inbegrip van bevolkingskenmerken en activiteitsniveaus, verzameld per raster, regio, administratieve eenheid of andere analytische eenheid.

24. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Gebieden die worden beheerd, gereguleerd of gebruikt voor rapportage op internationaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, met inbegrip van stortplaatsen, gebieden rond drinkwaterbronnen waar beperkingen gelden, nitraatgevoelige gebieden, gereguleerde vaarwegen op zee of op grote binnenwateren, gebieden voor het storten van afval, gebieden waar geluidsbeperkingen gelden, gebieden met toestemming voor exploratie en mijnbouw, stoomgebieden, relevante rapportage-eenheden en gebieden voor kustbeheer.

25. Gebieden met natuurrisico's

Kwetsbare gebieden die worden gekenmerkt door natuurrisico’s (alle atmosferische, hydrologische, seismische, vulkanische verschijnselen en ongecontroleerde branden die door hun locatie, hevigheid en frequentie, mogelijk ernstige maatschappelijke gevolgen kunnen hebben), zoals overstromingen, aardverschuivingen en -verzakkingen, lawines, bosbranden, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

26. Atmosferische omstandigheden

Fysische omstandigheden in de atmosfeer, met inbegrip van ruimtelijke gegevens die gebaseerd zijn op metingen, modellen of een combinatie daarvan, en met inbegrip van meetlocaties.

27. Meteorologische geografische kenmerken

Weersomstandigheden en de meting daarvan; neerslag, temperatuur, verdamping, windsnelheid en windrichting.

28. Oceanografische geografische kenmerken

Fysische kenmerken van oceanen (stroming, zoutgehalte, golfhoogte, enz.).

29. Zeegebieden

Fysische kenmerken van zeeën en zoutwateroppervlakken, ingedeeld in regio’s en subregio’s met gemeenschappelijke kenmerken.

30. Biogeografische gebieden

Gebieden met betrekkelijk homogene ecologische omstandigheden die gemeenschappelijke kenmerken vertonen.

31. Habitats en biotopen

Geografische gebieden die worden gekenmerkt door specifieke ecologische omstandigheden, processen, structuur en (leven ondersteunende) functies die fysiek de daar levende organismen ondersteunen, met inbegrip van volledig natuurlijke of semi-natuurlijke land- en wateroppervlakken, onderscheiden naar geografische, abiotische en biotische kenmerken.

32. Spreiding van soorten

Geografische spreiding van dier- en plantensoorten per raster, regio, administratieve eenheid of andere analytische eenheid.

33. Energiebronnen

Energiebronnen met inbegrip van koolwaterstof, waterkracht, bio-energie, zon, wind enz., waar passend met inbegrip van diepte/hoogte-informatie over de omvang van de bron.

34. Minerale bronnen

Minerale bronnen met inbegrip van metaalertsen, industriële mineralen enz., waar passend met inbegrip van diepte/hoogte-informatie over de omvang van de bron.

NOTA VAN TOELICHTING

I. Algemeen

1. Implementatiewet EG-richtlijn ruimtelijke informatie

De Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie (hierna: de wet) dient ter implementatie van richtlijn 2007/2/EG (de Inspire-richtlijn). De wet voorziet in de totstandkoming van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Unie. De wet richt zich zowel op gegevensuitwisseling tussen publieke organisaties, waaronder ook de organisaties van de Europese Gemeenschap, als op de beschikbaarheid van de gegevens voor burgers, bedrijven en andere instellingen.

De infrastructuur wordt gebaseerd op de reeds bestaande infrastructuren in de lidstaten. Alleen bestaande gegevens hoeven verzameld te worden. De desbetreffende ruimtelijke informatie wordt in ieder geval beheerd door 23 verschillende gegevensbeheerders en bronhouders. De gegevens worden op een zelfde wijze digitaal geharmoniseerd en zullen eveneens op gelijke wijze toegankelijk en uitwisselbaar zijn.

De wet voorziet verder in een centrale ontsluiting van de gegevens die zijn opgenomen in de zogenaamde landelijke voorzieningen.

In de wet wordt voor een nadere uitwerking op een aantal onderdelen in een algemene maatregel van bestuur voorzien. Het onderhavige besluit voorziet in deze nadere uitwerking.

2. Reikwijdte Besluit

2.1 Algemeen

De onderwerpen die in dit besluit nader worden uitgewerkt betreffen met name de thematische categorieën ruimtelijke gegevens zoals deze worden genoemd in de richtlijn en de nadere uitwerking van de in artikel 9, tweede lid van de wet bedoelde diensten. Het betreft hier de diensten die het mogelijk maken diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens op te roepen. Tot slot wordt in dit besluit artikel 10, eerste lid van de wet nader uitgewerkt.

3. Voorbereidingsprocedure

Ten aanzien van het besluit heeft geen zelfstandige toetsing van de gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en instellingen, noch van overige effecten plaatsgehad. Het besluit dient ter uitvoering van de wet.

Alle relevante aspecten zijn reeds getoetst in het kader van de voorbereiding van de wet. Voor een beschrijving daarvan wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de wet (Kamerstukken II 2008/2009, 31 771, nr. 3).

In verband met het vorenstaande is het ontwerp van dit besluit evenmin voorgelegd aan de bij de voorbereiding van de wet betrokken adviescolleges (Adviescollege toetsing administratieve lasten, College bescherming persoonsgegevens).

II. Artikelsgewijs

Artikel 2

Artikel 2 van dit besluit moet worden gelezen in samenhang met bijlage I van dit besluit. In de bijlage zijn de thematische categorieën ruimtelijke gegevens als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van de wet opgenomen. Deze categorieën bevatten de te harmoniseren gegevensbestanden.

Artikel 3

In artikel 3 zijn de in de wet genoemde minimumcriteria opgenomen waaraan de zoekdiensten moeten voldoen. De zoekdiensten zijn direct overgenomen uit de richtlijn. In de richtlijn wordt toegelicht dat uit ervaringen in de lidstaten is gebleken dat een minimumaantal diensten gratis ter beschikking van het publiek moet worden gesteld om de infrastructuur voor ruimtelijke informatie succesvol te kunnen opbouwen. Hierbij wordt aangegeven dat minstens de functie «zoeken» en, onder bepaalde specifieke voorwaarden, «raadplegen» van verzamelingen ruimtelijke gegevens gratis ter beschikking te stellen. De wet heeft in artikel 9 bepaald dat de regels omtrent de zoekdiensten nader worden uitgewerkt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Artikel 4

Artikel 4 van dit besluit werkt artikel 10, eerste lid, van de wet nader uit. In dit artikel worden de nadere regels gesteld omtrent het uitwisselen van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die van invloed kunnen zijn op het milieu, tussen Nederlandse bestuursorganen via de diensten die nader zijn omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdelen b tot en met e van de wet.

In artikel 4 wordt er eveneens zorg voor gedragen dat voorkomen wordt dat praktische belemmeringen op de plaats van gebruik bij het uitwisselen van verzamelingen en diensten ontstaan. Een Nederlands bestuursorgaan dient de in bijlage I genoemde thematische categorieën ruimtelijke gegevens op zodanige wijze beschikbaar te stellen dat deze langs elektronische weg door andere Nederlandse bestuursorganen kunnen worden verkregen.

Het bestuursorgaan is verder verplicht de gevraagde informatie binnen redelijke termijn op een daartoe geëigende formaat en informatiedrager te leveren. Hierbij kan gedacht worden aan elektronische verstrekking, maar indien dat, door de stand van de techniek, nog niet mogelijk is ook op papier.

Tot slot wordt in dit artikel bepaald dat bij ministeriële regeling nadere regels kunnen worden die betrekking hebben op het voorkomen van praktische belemmeringen op de plaats van gebruik bij het uitwisselen van verzamelingen en diensten.

De Minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven