Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2009, 44AMvB

Besluit van 2 februari 2009 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 met betrekking tot de aanwijzing van situaties als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel e, van de Invorderingswet 1990

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 8 december 2008, nr. DB 2008-471 M;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onderdeel e, van de Invorderingswet 1990;

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 2008, no. W06.08.0535/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 27 januari 2009, nr. DB/2008/726 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1, eerste lid, wordt «aan de artikelen 28, 36 en 36b van de Invorderingswet 1990» vervangen door: aan de artikelen 15, 28, 36 en 36b van de Invorderingswet 1990.

B.Hoofdstuk I komt te luiden:

Hoofdstuk I Versnelde tenuitvoerlegging dwangbevel

Artikel 2

Artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de wet vindt toepassing:

 • a. met betrekking tot een naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 9, achtste lid, van de wet, ingeval een dwangbevel terstond na het opleggen van die aanslag wordt uitgevaardigd;

 • b. in situaties als bedoeld in artikel 10 van de wet indien in het kader van een actie gericht op de toepassing en handhaving van de wet of de belastingwet, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, op de uren en dagen, bedoeld in artikel 64, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

  • 1°. bekend wordt dat een belastingaanslag aan de belastingschuldige wordt opgelegd ter zake waarvan terstond een dwangbevel wordt uitgevaardigd, of

  • 2°. een vermogensbestanddeel van de belastingschuldige aan wie reeds een dwangbevel is betekend, wordt aangetroffen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 2 februari 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de twaalfde februari 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Aan artikel 15, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990) is per 11 juli 2008 een nieuw onderdeel e toegevoegd als gevolg van de Wet van 3 juli 2008 tot wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten (Stb. 262). Daarmee is de betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel op alle dagen en uren van de week zonder voorafgaand rechterlijk verlof mogelijk niet alleen met betrekking tot naheffingsaanslagen als bedoeld in artikel 9, achtste lid, IW 1990, maar ook in de gevallen, bedoeld in artikel 10 IW 1990, in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen situaties. Dit besluit regelt die situaties.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A (artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990)

Met de toevoeging van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 wordt de reikwijdte van dit besluit uitgebreid tot artikel 15 IW 1990.

Artikel I, onderdeel B (artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990)

Met betrekking tot naheffingsaanslagen als bedoeld in artikel 9, achtste lid, IW 1990 wordt de regeling die tot 11 juli 2008 was opgenomen in artikel 15, tweede lid, IW 1990 ongewijzigd voortgezet.

Daarnaast vindt artikel 15, eerste lid, onderdeel e, IW 1990 toepassing indien sprake is van:

 • a. versnelde invordering als bedoeld in artikel 10, IW 1990, en

 • b. een actie van de Belastingdienst gericht op de toepassing en handhaving van de belastingwet of de IW 1990, waarbij

  • bekend wordt dat en aan wie een belastingaanslag wordt opgelegd dan wel

  • vermogensbestanddelen van een belastingschuldige worden aangetroffen.

Bij toezicht- en handhavingsacties van de Belastingdienst kan worden gedacht aan acties op rommel-, vlooien- en jaarmarkten, themabeurzen, dans- en muziekfestivals, kermissen, en in de watersport, zoals de controle van motorjachten op het gebruik van rode diesel. Daarnaast kan ook worden gedacht aan Automatic Number Plate Recognition-acties, waarbij de politie mensen aanhoudt ter beoordeling of de verkeerswetgeving is overtreden en de Belastingdienst tegelijkertijd controleert of voor het motorvoertuig aangifte motorrijtuigenbelastingen is gedaan.

Met dit besluit wordt de doorbreking van de wettelijke rusttijden zonder rechterlijk verlof in uitzonderlijke situaties specifiek krachtens wet geregeld.

Artikel II (Inwerkingtreding)

Ingevolge artikel II treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Financiën.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in de Staatscourant.