Besluit van 23 september 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel VI, onderdeel Abis, en artikel XIIA, onder 3, van de wet van 27 september 2007 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving) (Stb. 376)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 18 september 2009, nr. DB 2009-566U;

Gelet op artikel XIV van de wet van 27 september 2007, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving) (Stb. 376);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel VI, onderdeel Abis, en artikel XIIA, onder 2, van de wet van 27 september 2007, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving) (Stb. 376) treden in werking met ingang van 1 november 2009.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 september 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de dertiende oktober 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De ingevolge Overige fiscale maatregelen 2008 in de wet van 27 september 2007, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving) (Stb. 376) opgenomen artikelen VI, onderdeel Abis, en XIIA, onder 2, treden in werking met ingang van 1 november 2009. Artikel VI, onderdeel Abis, bevat een wijziging van artikel 19 van de Invorderingswet 1990 en artikel XIIA, onder 2, bevat een verwijzing naar artikel 19 van de Invorderingswet 1990 in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Met de wijziging van artikel 19 van de Invorderingswet 1990 wordt de mogelijkheid tot het leggen van een vereenvoudigd derdenbeslag op de bestedingsruimte op een rekening gecreëerd. Dit middel is genaamd «de overheidsvordering». In samenhang met de wijziging van artikel 19 van de Invorderingswet 1990 zal een nieuw hoofdstuk aan de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden toegevoegd waarin nadere regels worden gegeven met betrekking tot de gevallen waarin en de wijze waarop de overheidsvordering toepassing kan vinden. De inwerkingtreding van de wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zal worden gekoppeld aan de inwerkingtreding van de wijziging van artikel 19 van de Invorderingswet 1990.

Inwerkingtreding met ingang van 1 november 2009 houdt in dat de ontvanger vanaf die datum overheidsvorderingen kan doen.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven