Besluit van 26 juni 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 juni 2009, nr. BJZ2009041407, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel V van de wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet Milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) (Stb. 158);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) treedt met ingang van 1 augustus 2009 in werking.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juni 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de negende juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Krachtens dit besluit treedt de wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) in werking met ingang van 1 augustus 2009.

Gelet op de urgentie van de aanpak van de luchtkwaliteitsproblematiek, noodzakelijk om de gezondheidsrisico’s te beperken en ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken, en, in verband daarmee, het op 1 augustus 2009 voorziene van kracht worden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, wordt met de inwerkingtreding niet gewacht tot het eerstvolgende tijdstip in het kader van de zogenoemde vaste verandermomenten voor de regelgeving, te weten 1 januari 2010.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Naar boven