Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2009, 276Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 juni 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juni 2009, nr. 2009-0000145198, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten;

Gelet op artikel XVI van de Wet elektronische bekendmaking en artikel 14 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet elektronische bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 juli 2009, met uitzondering van:

  • a. artikel II, onderdeel B;

  • b. artikel III, onderdeel B;

  • c. artikel IV, onderdeel B, voor zover het betreft het invoegen van een nieuw artikel 73a.

Artikel 2

Het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden treedt in werking met ingang van 1 juli 2009, met uitzondering van de artikelen 6, 7 en 8.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 juni 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de dertigste juni 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

In dit besluit wordt vastgesteld, welke onderdelen van de Wet elektronische bekendmaking en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden met ingang van 1 juli 2009 in werking treden.

Daarmee wordt met ingang van 1 juli 2009 het volgende bewerkstelligd:

Staatsblad en Staatscourant worden elektronisch uitgegeven

Gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie mogen elektronisch worden uitgegeven.

Geconsolideerde teksten van algemeen verbindende voorschriften van de rijksoverheid en van PBO-organen worden verplicht op internet gepubliceerd.

Op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat verschillend kan worden vastgesteld voor de verschillende categorieën overheden die het betreft, moeten gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie elektronisch worden uitgegeven

Naar verwachting treden de overige onderdelen van de Wet elektronische bekendmaking en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden met ingang van 1 januari 2011 in werking. Dan worden ook de geconsolideerde teksten van algemeen verbindende voorschriften van gemeenten, provincies en waterschappen verplicht op internet gepubliceerd.

Dit besluit bevat geen bepalingen over de inwerkingtreding van het Bekendmakingsbesluit, waarin nadere regels over de elektronische uitgifte van Staatsblad en Staatscourant, alsmede de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van algemeen verbindende voorschriften van de rijksoverheid zijn opgenomen. Het Bekendmakingsbesluit voorziet zelf in zijn inwerkingtreding met ingang van 1 juli 2009.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten