Besluit van 25 juni 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht en de Aanpassingswet vierde tranche Awb

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 juni 2009, directie Wetgeving, nr. 5604565/09/6;

Gelet op artikel VI Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 14, artikel 3, Aanpassingswet vierde tranche Awb;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2009 treden in werking:

  • a. de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht;

  • b. de Aanpassingswet vierde tranche Awb, met uitzondering van:

    • 1°. hoofdstuk 10, artikel 1, onderdelen A tot en met E;

    • 2°. hoofdstuk 10, artikel 18, onderdeel B, voor zover het betreft de wijziging van artikel 18b.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 juni 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de dertigste juni 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven